Розробка уроку з теми: "Урок інформатики "Команда повторення з лічильником"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Великознам'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Кам'янсько-Дніпровської РДА Запорізької області

Урок інформатики з теми: «Команда циклу з лічильником» Вчитель інформатики та математики Бєлоконєва Наталія Олександрівна

2017 рік

Тема: Команда циклу з лічильником

Мета: Засвоєння учнями принципів роботи команди повторення з лічильником, особливостей запису і виконання циклічних програм з лічильником, закріпити вміння учнів використання можливостей середовища програмування під час налагодження циклічної програми; розвивати алгоритмічне і логічне мислення учнів, вміння учнів застосовувати отримані знання у нестандартних випадках, виховувати у учнів творче відношення до виконання роботи на комп'ютері.

Тип уроку: Урок засвоєння знань і вмінь учнів.

Обладнання: Комп'ютери, плакат «Блок-схема виконання команди циклу з лічильником»

Хід уроку:

1. Організаційний момент.

Вчитель знайомить учнів з темою та метою уроку.

2. Актуалізація знань.

Вчитель пропонує учням скласти програму знаходження суми 100 перших натуральних чисел: 1+2+3+4+ … +96+97+98+99+100.

Учень, який першим виконав завдання, записує програму на дошці.

program summa100;

var i, s: integer;

begin

s:=0; i:=1;

while i<=100 do

begin

s:=s+i;

i:=i+1;

end;

writeln (s)

end.

Поки записується програма на дошці, учитель розповідає учням легенду з історії математики у зв'язку з цією задачею: цей приклад був записаний на дошці для учнів 3 класу для тренування в додаванні чисел, великий математик Гаус (будучи учнем цього класу) розв'язав це завдання за 1 хвилину, здивувавши свого вчителя математики (так була відкрита формула суми n перших членів арифметичної прогресії). Запитання до учнів: чому в цій програмі не має команди введення значення змінних, скільки разів буде виконуватись цикл?

3. Вивчення нового матеріалу.

В тих задачах, коли відомо, скільки разів буде виконуватись цикл, більш зручно застосовувати команду повторення з лічильником. Загальний вигляд цієї команди такий:

for <ім'я змінної> := < вираз 1> to < вираз 2> do

begin

<команди тіла циклу>

end;

Рядок for … to … do (англ. for – для, to – до, do – робити, виконувати) називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. Змінна в рядку заголовка команди циклу з лічильником, що стоїть перед знаком присвоювання, називається лічильником циклу. Лічильник циклу, вираз 1 і вираз 2 мають набувати тільки цілих значень. Якщо тіло циклу складається лише з однієї команди, операторні дужки begin і end можна не ставити.

Виконується команда циклу з лічильником так:

1. Надати лічильнику значення < вираз 1>.

2. Обчислити значення логічного виразу < вираз 2>.

3. Якщо значення логічного виразу, яке обчислене в команді 2, true, то виконати команди тіла циклу і перейти до виконання команди 4, інакше виконати команду, наступну за командою циклу.

4. Збільшити значення лічильника циклу на 1.

5. Перейти до виконання команди 2.

(Пояснення вчитель проводить, використовуючи плакат зі блок-схемою виконання команди циклу з лічильником.)

Блок-схема до урока Белоконевой Н А.jpg


Запишемо розглянутий приклад з командою циклу з лічильником.

program s100;

var i, s: integer;

begin

s:=0;

for i:=1 to 100 do

s:=s+i;

writeln (s)

end.

Складемо програму обчислення суми: S=1+2+4+8+ … +2^63.

(Розповідається легенда про шахи: «Індійський падишах Шерам покликав до себе винахідника гри в шахи свого підданого Сету, щоб нагородити його за геніальність. Сета, знущаючись над падишахом, запросив за першу клітинку шахової дошки 1 пшеничне зерно, за другу – 2 зерна, за третю – 4 зерна і т. д.

Ця сума дорівнює 2^64-1=18 446 744 073 709 551 615

З'ясувалось, що падишах не міг виконати таке «скромне» бажання Сети.

Таку кількість зерен пшениці можна зібрати лише із урожаю планети, поверхність якої приблизно в 2000 разів більше нашої Землі.)

У програмі Lazarus це виглядатиме так:

Приклад.jpg

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i: integer; y,s: real;

begin

y:=1; s:=1;

for i:=2 to 64 do

begin

y:=y*2;

s:=s+y;

end;

writeln (s)

end.

4. Закріплення знань.

1). Скласти програму обчислення суми двозначних чисел.

2). Скласти програму обчислення суми:

S=2+6+18+ … +2*3^10.

Учні складають програми, перевіряють ці програми на комп'ютері. Два учні, які першими виконали завдання, записують програми на дошці.

5. Підсумок уроку.

На цьому уроці ми познайомились з новою командою – командою циклу з лічильником, вчились складати програми з цією командою.

Оголошуються оцінки активних учнів.

Домашнє завдання:

1). Прочитати П. 2.9 підручника, с. 86-88.

2). Вивчити правила запису та виконання команди циклу з лічильником.

2). Скласти програму обчислення суми трьохзначних чисел.

3). Скласти програму обчислення суми:

S=4+12+36+ … +4*3^15.

4). Скласти програму обчислення суми n перших членів геометричної прогресії з першим членом b та знаменником q.
Література:

1. Інформатика: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академічний рівень, профільний рівень / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред.. М. З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл..

2. Інформатика: 10-11 класи: Навч. посіб.: У 2 ч. – Ч 1. Алгоритмізація і програмування. 6-те вид. / Я. М. Глинський – Львів: СПД Глинський, 2006. – 256 с..

3. Вычислительная техника и программирование. Практикум по программированию: Практ. пособие/ В. Е. Алексеев, А. С. Ваулин, Г. Б Петров. Под ред. А. В. Петрова. – М.: Высш. шк., 1991.- 400 с.: ил..