Разработки уроков по информатике для 5 класса по теме "Объекты и их свойства. Классификация объектов."

Материал из Заповікі
Версия от 14:40, 11 января 2014; Письменюк Н А (обсуждение | вклад) (Основные этапы урока)

Перейти к: навигация, поиск

Автор: Письменюк Нина Александровна, учитель информатики, категория - І, школа №52

Назва програми: Інформатика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, інваріантна складова з 2013-2014 н.р.)

Клас: 5

'Тема курсу:'Разработки уроков по информатике для 5 класса по теме "Объекты и их свойства. Классификация объектов."

Урок № 7

Источники информации для учителя Источники информации для учеников
Учебник "Информатика. 5 класс"
Авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т.И., Черникова Л.А., Шакотько В.В.
Учебник "Информатика. 5 класс"
Авторы Ривкинд Й.Я., Лысенко Т.И., Черникова Л.А., Шакотько В.В.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 5 класса.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012


Тема урока: " Объекты и их свойства "

Тип урока

Урок усвоения новых знанний


Компетенции учеников на уроке:

Основные понятия: Основные знания: Основные умения:
об объектах
правила поведения и безопасность жизнедеятельности во время работы в компьютерном классе;
приводить примеры:объектов,
их свойствах;
основные объекты окна (строка заголовок, кнопки управления, рабочая область);
сравнивать и обобщать информацию
значения свойств объектов;
рассмотреть классификацию объектов
анализировать и выделять главное


Цели урока

учебная сформировать у учеников понятия об объектах и их свойства; рассмотреть классификацию объектов, научить приводить примеры объектов, свойства объектов, значения свойств объектов.

воспитывающая воспитывать культуру речи, собранность, организованность, ответственность, формировать умение сотрудничества в коллективе.

развивающая развивать абстрактное и логическое мышление; учить анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и систематизировать информацию.

Оборудование и наглядность


доска, компьютер, инструкции по ТБ в кабинете информатики, карточки “Распределение объектов по свойствам”, презентация «Объекты-7 урок».

Дидактические и методические материалы


Карточки “Распределение объектов по свойствам”, презентация «Объекты-7 урок».

Основные этапы урока

Этап К-во минут
1. Организационный этап. <CENTRE>2
2. Проверка домашнего задания. 2
3. Мотивация учебной деятельности. 3
4. Изучение нового материала. 20
5. Усвоение знаний. 12
6. Физкультминутка. 2
7. Подведение итогов.Рефлексия. 2
8. Домашнее задание. 2


Перевірка домашнього завдання
Узагальнення теми, мети, завдань уроку, мотивація діяльності
Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Постановка мети уроку і мотивація діяльності
Повторення вивченого матеріалу
Відтворення і корекція знань
Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань
Застосування знань на практиці
Подання нового матеріалу
Повторення та активізація опорних знань
Первинне осмислення матеріалу
Первинне закріплення матеріалу
Відтворення вивченого матеріалу
Застосування знань в змінених умовах для формування вмінь і навичок
Інструктаж по виконанню роботи
Контроль знань
Підведення підсумків уроку
Рефлексія
Постановка домашнього завдання

Хід уроку

Етап 1.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Етап 2.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Етап 3.

Що робить учитель Що роблять учні
Форми навчання на даному етапі: індивідуальні, групові, фронтальні, колективні

Методи навчання на даному етапі:
- за джерелом знань:
-- Вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)
-- Наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)
-- Практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

- за рівнем пізнавальної активності
-- Пояснювально-ілюстративний
-- Репродуктивний
-- Проблемне викладання
-- Евристичний (частково-пошуковий)
-- Дослідницький
-- Інтерактивні
-- Ігрові

- за логікою викладання
-- Індуктивні (от окремого до загального)
-- Дедуктивні (від загального до окремого)
-- Традуктивні (за аналогією)

- методи контролю знань
-- Усний контроль (індивідуальний та фронтальний опит, усний залік чи екзамен)
-- Письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)
-- Лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)
-- Самоконтроль
-- Взаємоконтроль

Засоби навчання на даному етапі:
- Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
- Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
- Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)


Посилання на план-конспекту урока в формате .doc