Бібліотека Нової української школи

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск
НУШ - НШБ.jpg

Содержание

"Сучасна бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня" (жовтень 2019)

Сторінка Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек на ЗапоВікі

Електронний часопис "Сучасна бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня"

Всеукраїнський вебінар "Бібліотечний простір Нової української школи", 24.12.2019

 1. Шкільна бібліотека: ідеї, майстерність, пошук (Матвійчук О. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, молодший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)
 2. Сучасні освітні технології для нової Української школи (Лапада М. Х., головний бібліограф відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)
 3. Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек "Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей кожного учня", 2019 (Гончаренко О. Л., науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)

Матеріали Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек (презентації, буктрейлери, відеоролики)

Бібліотека Нової української школи: добірка ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського НАПН України

Офіційні документи

Інформаційні матеріали

Матеріали з досвіду роботи шкільних бібліотек

Медіаресурси

Інтернет-безпека

Рекомендаційний список літератури

Законодавча і нормативна база

 • Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 78. – Ст. 2392 ; Відом. Верхов. Ради України. – 2017. – № 38/39. – Ст. 380 ; Голос України. – 2017. – 27 верес. (№ 178/179). – Текст документа доступний також в Інтернеті: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 • Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 13 груд. 2017 р. № 903-р // Уряд. кур’єр. – 2017. – 22 груд. (№ 242). – Текст документа представлено також в Інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/903-2017-%D1%80.
 • Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” на період до 2029 року : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 14 груд. 2016 р. № 988-р // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 1. – Ст. 22. – Текст документа представлено також в Інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80.
 • Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року „Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 219-р // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 26. – Ст. 1047 ; Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – Трав. (№ 9/10). – С. 2. – Текст розпорядження доступний також в Інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219- 2016-%D1%80.
 • Про утворення Державної служби якості освіти України : Постанова Каб. Міністрів України від 6 груд. 2017 р. № 947 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 100. – Ст. 3080 ; Уряд. кур’єр. – 2017. – 13 груд. (№ 235). – Текст документа доступний також в Інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/947-2017-%D0%BF.
 • Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи : наказ М-ва освіти і науки України від 15 січ. 2018 р. № 34 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 2. – С. 72–73. – Текст документа представлено також в Інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0034729-18.
 • Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2015. – № 7. – С. 70–95 № 8. – С. 87–95. – Додатки: Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. – Текст документа доступний також в Інтернеті: http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068-.
 • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи : наказ М-ва освіти і науки України від 23 берез. 2018 р. № 283 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 5. – С. 23–25. – Текст документа представлено також в Інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18.
 • Про надання грифа „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” електронним засобам навчального призначення (електронним підручникам) для початкових класів Нової української школи : наказ М-ва освіти і науки України від 4 жовт. 2018 р. № 1078 // Інформ. зб. для дир. шк. та зав. дит. садка. – 2018. – № 10. – С. 8–9. – Текст документа представлено також в Інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1078729-18.
 • Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек : наказ М-ва освіти і науки України від 12 серп. 2014 р. № 931 // Інформ. зб. для директора шк. та зав. дит. садочком. – 2014. – № 16/17. – С. 78–81. – Текст документа представлено також в Інтернеті: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42471/.

Нова українська школа – ключова реформа Міністерства освіти і науки України

 • Кузь В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015– 2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine. – 2017. – № 1. – С. 21–26. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Нова Українська школа : [веб-сторінка] / М-во освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Київ], 2019. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola, вільний.
 • Нова Українська школа : концептуал. засади реформування серед. шк. / група упоряд.: Гриневич Лілія [та ін.] ; заг. ред.: Грищенко Михайло. – [Київ], 2016. – 40 c. – Текст документа представлено також в Інтернеті: https://nus.org.ua/wp- content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 • НУШ: Нова Українська школа : [портал] / ГО „Смарт Освіта” у партнерстві з М-вом освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Київ], 2019. – Режим доступу: https://nus.org.ua/, вільний.
 • Панельна дискусія „Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи” / матеріал підгот. Хемчян І. І. // Шкіл. б-ка плюс. – 2018. – Жовт. (№ 19/20). – С. 2–5.

Про захід на IX Львівському міжнародному бібліотечному форумі в межах 25-го Міжнародного Форуму видавців у Львові (22 вересня 2018 р.). Бібліотека Нової української школи як об’єкт інформатизації.

 • Баліка Л. М. Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні технології / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2016. – Вип. 4. – С. 305–311. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_37.

У статті проаналізовано погляди вчених на роль бібліотеки навчального закладу з позиції перетворення їх у інформаційні центри, медіатеки. Розглядається питання функціонування шкільної бібліотеки як інформаційного центру. Досліджуються концептуальні положення діяльності таких центрів, обґрунтовуються організаційно-педагогічні умови створення ШБІЦ в Україні на сучасному етапі, проаналізовано головні ознаки ШБІЦ.

 • Блудова І. Г. Формування медіатеки на базі шкільної бібліотеки / Ірина Григорівна Блудова // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 10–15. – Бібліогр.: 13 назв.
 • Інформатизація освіти і зародження нового освітнього середовища як основи нової української школи / Л. М. Калініна [та ін.] // Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 2017. – № 4. – С. 3–7. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з необхідністю наповнення освітнього простору України електронними освітніми ресурсами належної якості. Обґрунтовано необхідність пошуку нових шляхів забезпечення доступності для вчителів ЗЗСО до електронних освітніх ресурсів та подано деякі результати роботи комісії з питань інформатизації закладів освіти.

 • Коченгіна М. В. Можливості використання онлайн-сервісів та інформаційних агрегаторів у роботі шкільного бібліотекаря / Маріанна Вікторівна Коченгіна // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 21–24.
 • Поліщук А. А. Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки /А. А. Поліщук // Шкіл. бібліотекар. – 2016. – № 1. – С. 3–6. – Бібліогр.: 5 назв.
 • Прокопенко Л. С. Створення сайта шкільної бібліотеки / Лідія Семенівна Прокопенко // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 58–65. – Бібліогр.: 9 назв.

Формування інформаційних ресурсів шкільних бібліотек

 • Бондар Л. М. Комплектування фонду шкільної бібліотеки на допомогу національно-патріотичному вихованню дітей і молоді / Людмила Миколаївна Бондар // Таврійс. вісн. освіти. – 2017. – № 3. – С. 285–295. – Бібліогр.: 6 назв.
 • Бондар Л. М. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в системі навчально-виховного процесу освітнього закладу / Людмила Бондар // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 20–23. – Бібліогр.: 12 назв.
 • Галович А. М. Трансформація фонду шкільної бібліотеки / А. М. Галович // Шкіл. б-ка. – 2014. – № 10. – С. 11–13.

У статті йде мова про фонд шкільної бібліотеки, в т.ч. про його наповненість електронними освітніми ресурсами.

 • Іванова Я. З користю для себе та читачів, або Якою має бути інформаційно-бібліографічна продукція шкільної бібліотеки : [рекомендації] / Яна Іванова, Валентина Короткевич // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 2. – С. 40–47.
 • Мацібора Н. Г. Організація інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Верес. (№ 17/18). – С. 15–19. – Бібліогр.: с. 19. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/110470.

У статті розглянуто питання зберігання інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки. Подано інформацію про обладнання приміщення бібліотеки, розміщення фонду, забезпечення відповідних умов збереження документів.

 • Пелех В. В. Алгоритм інвентаризації бібліотечного фонду шкільних підручників: конструктивний підхід / В. В. Пелех, О. В. Микало // Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 8. – С. 13–21.
 • Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад. І. Г. Лобановська ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16, серпень). – Текст методичних рекомендацій представлено також в Інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp- content/uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf.
 • Школи забезпечуватимуть е-підручниками – уряд затвердив новий порядок [Електронний ресурс] // НУШ: Нова Українська школа : [портал] / ГО „Смарт Освіта” у партнерстві з М-вом освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Київ]. – 2019. – 24 січ. – Режим доступу: https://nus.org.ua/news/shkoly- zabezpechuvatymut-e-pidruchnykamy-uryad-zatverdyv-novyj-poryadok/, вільний.

Основні напрями діяльності бібліотек закладів освіти на сучасному етапі

 • Брижицька О. М. Переосмислення ролі шкільної бібліотеки у сучасному освітньому просторі / О. М. Брижицька // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. – Лип. (№ 13/14). – С. 8–13. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті розкривається роль сучасної шкільної бібліотеки як інформаційного центру розвитку, підтримки обдарованих учнів у їх становленні як творчої неповторної особистості.

 • Волкова Н. І. Складання річного плану роботи шкільної бібліотеки: конструктивний підхід / Н. І. Волкова // Шкіл. бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 5–10.
 • Греченіна, Т. І. Форми роботи шкільної бібліотеки з початковими класами, які навчаються за спецпрограмами : [із досвіду роботи б-ки ЗОШ № 103 м. Харкова] / Т. І. Греченіна // Шкіл. бібліотекар. – 2018. – № 7. – С. 2–5.
 • Данилюк О. М. Ключові компетентності шкільного бібліотекаря: загальна характеристика / О. М. Данилюк // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 8. – С. 2–7. – Бібліогр.: 9 назв.
 • Жмур Л. О. Річний звіт бібліотеки / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // Шкіл. б-ка. – 2014. – № 3. – С. 18–19.
 • Какуша А. Електронний щоденник у практиці шкільної бібліотеки / Алла Какуша // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 8. – С. 19–25.
 • Кухаренко Г. М. Роль шкільної бібліотеки в запровадженні нових освітніх стандартів : [із досвіду роботи б-ки – лаб. перспектив. досвіду з питань автоматизації бібл. процесів Херсон. НВК „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15” Херсон. міськ. ради] / Кухаренко Г. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. і ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24–25 верес. 2015 р. / НАПН України [та ін.]. – Херсон, [2015]. – Ч. 3. – С. 64–70. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Лихожон Т. Бібліотечно-інформаційний центр – сучасна модель шкільної бібліотеки / Тетяна Лихожон // Рід. шк. – 2016. – № 10. – С. 58–61. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_10_16.

У статті йдеться про шкільний бібліотечно-інформаційний центр, його структуру, завдання, ресурси. Розглянуто деякі заходи та інноваційні проекти, що реалізуються в бібліотеці та навчальному закладі. Досвід бібліотечно-інформаційного центру НВК „Школа гуманітарної праці” має зацікавити бібліотекарів шкільних бібліотек, керівників закладів освіти, які планують модернізацію бібліотеки.

 • Мандибура І. Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу : [інформ. діяльність шкіл. б-ки] / І. Мандибура // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – Січ. (№ 1/2). – С. 10–19. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Матвійчук О. Є. Шкільна бібліотека – інформаційна платформа для набуття знань / Оксана Євгенівна Матвійчук // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2018. – С. 59–63. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://lib.knukim.edu.ua/wp- content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf.
 • Нерушак О. Форми методичної роботи із шкільними бібліотекарями / О. Нерушак // Шкіл. б-ка плюс. – 2015. – Лип. (№ 13/14). – С. 9–19. – Бібліогр.: 7 назв.
 • Покроєва Л. Д. Модернізація роботи шкільної бібліотеки як умова створення інформаційного освітньо-наукового простору навчального закладу / Любов Денисівна Покроєва // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 6–9.
 • Хемчян І. І. Модернізація шкільних бібліотек як сучасних ресурсних бібліотечно-інформаційних центрів / [підгот. І. І. Хемчян] // Рід. шк. – 2014. – № 1/2. – С. 79.
 • Шкільний бібліотечно-інформаційний центр – сучасна модель бібліотеки навчального закладу : матеріали до Всеукр. конкурсу „Шкільна бібліотека”, номінація „Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу” / підгот. Лихожон Тетяна Володимирівна. – Херсон : [б. в.], 2017. – 50 с. – Текст документа представлено також в Інтернеті: http://www.library.kherson.ua/2017/ШГП/1.Лихожон.%20ШБIЦ%20-%20сучасна%20модель%20бiблiотеки%20навчального%20закладу.%20Херсон.pdf.
 • Школа и библиотека: креативные проекты, инновационные программы : сборник статей и материалов / КУ „Херсонская областная библиотека для детей” им. Днипровой Чайки Херсон. обл. совета, Упр. образования Херсон. гор. совета ; [под ред. А. А. Кияновского ; отв. за вып. А. И. Бардашевская]. – Херсон : [б. в.], 2014. – 48 с.
 • Ящук І. П. Шкільна бібліотека у структурі загальноосвітнього навчального закладу / І. П. Ящук // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2017. – Вип. 5. – С. 86–95. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_5_10.

Бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів. Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки

 • Войцех Р. М. Інноваційні форми масової роботи шкільної бібліотеки / Раїса Миколаївна Войцех // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – Черв. (№ 11/12). – С. 1–31.
 • Ворфлік Л. В. Шкільна бібліотека – осередок національно-патріотичного виховання молоді / Л. В. Ворфлік, З. Г. Жеребкіна // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Жовт. (№ 19/20). – С. 4–7.
 • Гаркуша В. В. Бібліотечне краєзнавство в системі роботи шкільних бібліотек / В. В. Гаркуша // Шкіл. бібліотекар. – 2014. – № 9. – С. 2–6.
 • Герасимчук Т. П. Книжкова виставка [в шкільній бібліотеці] як засіб інформаційного впливу на читача / Т. П. Герасимчук // Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 12. – С. 5–11.
 • Дудар О. Застосовуємо музейний досвід у роботі шкільної бібліотеки / Ольга Дудар // Заст. директора шк. – 2014. – № 8. – С. 13–20.
 • Жеребкіна, З. Г. Методичні матеріали та зауваги щодо проведення заходів патріотичного спрямування в навчально-виховних закладах / З. Г. Жеребкіна, Т. І. Писаренко // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Жовт. (№ 19/20). – С. 15–24. – Бібліогр.: с. 23–24.
 • Жигунова Л. І. Організація масової роботи шкільних бібліотек / Л. І. Жигунова // Шкіл. б-ка. – 2015. – № 8. – С. 26–29.
 • Запорожець О. О. Бібліотечний воркшоп як метод упровадження інтерактивних технологій / О. О. Запорожець // Шкіл. бібліотекар. – 2015. – № 7. – С. 3–6.
 • Зігура Т. І. Особистісно орієнтовані технології у виховній роботі шкільної бібліотеки / Т. І. Зігура // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 2. – С. 5–9. – Бібліогр.: 5 назв.
 • Клімова С. В. Традиційні та інноваційні форми роботи шкільного бібліотекаря у формуванні системоутворюючих понять національної свідомості юних читачів / С. В. Клімова // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Жовт. (№ 19/20). – С. 7–11. – Бібліогр.: с. 11.
 • Клочек М. І. Креативні методи співпраці шкільного бібліотекаря та вчителів як засіб розвитку громадянської компетентності учнів / М. І. Клочек // Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Бібліогр.: 6 назв.
 • Лушпай Л. М. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів / Л. М. Лушпай // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. – Лип. (№ 13/14). – С. 20–25. – Бібліогр.: 5 назв.
 • Морєва О. Гурткова робота бібліотекаря : [консультація] / Олена Морєва // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 3. – С. 50–54.

Нормативно-організаційні засади функціонування бібліотечних гуртків і умови оплати праці їх керівників.

 • Ніколайченко О. Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя / О. Ніколайченко // Шкіл. б-ка плюс. – 2013. – Берез. (№ 5/6). – С. 11–14.
 • Ночвінова О. Шкільна бібліотека – осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей / Олена Ночвінова // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2015. – № 6. – С. 79–80.
 • Охріменко Н. М. Шкільна бібліотека – інформаційний осередок у формуванні національної гідності школярів / Наталя Миколаївна Охріменко // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 103–109. – Бібліогр.: 13 назв.
 • Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / [авт.: Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко ; наук. консультант О. К. Журба ; літ. ред. Л. В. Редько-Шпак] ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2017. – 88 с. – Бібліогр.: с. 61–66. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16). – Текст видання представлено також в Інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp- content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf.
 • Прохорова Л. П. Інформаційний сервіс шкільної бібліотеки / Лариса Прохорова // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 9. – С. 28–34.
 • Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді : зб. метод. матеріалів / [упоряд.: Ворфлік Л. В., Жеребкіна З. Г. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої, С. Є. Вольянської] ; Харків. акад. неперерв. освіти. – Харків, 2017. – 235 с. – Текст видання представлено також в Інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp- content/uploads/2017/10/The_role_of_the_school_library_in_national- patriotic_education_2017.pdf.
 • Ружанська Т. Творча співпраця шкільного колективу та шкільної бібліотеки у процесі формування ціннісного ставлення учнів до природи у контексті громадянського виховання / Тетяна Ружанська // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – Серп. (№ 15/16). – С. 20–23.
 • Сидоренко О. М. Особливості обслуговування в шкільній бібліотеці / О. М. Сидоренко // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 12. – С. 23–33. – Бібліогр.: 18 назв.
 • Соколов В. Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної діяльності в шкільних бібліотеках / Віктор Соколов // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. – С. 10–17. – Бібліогр.: 25 назв.

Розкрито специфіку культурно-просвітницької роботи шкільних бібліотек, спрямованої на розвиток культури здоров’я суб’єктів бібліотечно-інформаційної діяльності.

 • Тютюнник Ю. А. Формування здорового способу життя засобами шкільної бібліотеки / Ю. А. Тютюнник // Шкіл. бібліотекар. – 2018. – № 5. – С. 2–4.
 • Фоменко Т. Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя / Тетяна Фоменко // Шкіл. б-ка плюс. – 2013. – Берез. (№ 5/6). – С. 14–16.
 • Хемчян І. І. Формування патріотизму як основа виховної роботи шкільної бібліотеки / Ірина Іванівна Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – Листоп. (№ 21/22). – С. 2–6.
 • Хемчян І. І. Шкільна бібліотека в системі громадянсько-патріотичного виховання учнівської молоді [Електронний ресурс] / І. І. Хемчян // Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, [18 трав. 2016 р.] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. – Електрон. дані. – Київ, 2016. – С. 42–44. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704514/1/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf, вільний (дата звернення: 25.06.2019). – Назва з екрана.
 • Чернописька А. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді – процес формування духовних цінностей у сучасному світі / А. М. Чернописька // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Жовт. (№ 19/20). – С. 24–28. – Бібліогр.: с. 28.
 • Чорна І. В. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості учнів / І. В. Чорна // Шкіл. б-ка. – 2015. – № 8. – С. 17–19.
 • Шабанова М. Робота шкільної бібліотеки з формування здорового способу життя / Марина Шабанова // Шкіл. б-ка плюс. – 2013. – Квіт. (№ 7/8). – С. 12–14. – Бібліогр.: 12 назв.
 • Шкільна бібліотека. Виховні заходи / [авт. кол.: Наталія Литвин та ін. ; упоряд. Н. Харченко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкіл. світ, 2016. – 156, [2] с. – (Серія „Бібліотека «Шкільного світу»”).
 • Шлях читача до бібліотеки : [обслуговування користувачів; соціокультур. діяльність б-ки; популяризація читання]. – Київ, 2015. – 48 с. (Шкільна бібліотека ; № 11) ; (темат. вкладка до журн. „Шкільна бібліотека” ; вип. 1).

Формування інформаційної культури користувачів

 • Гайдай Л. М. Партнерство бібліотекаря та вчителів у вихованні компетентного користувача / Л. М. Гайдай // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 2 (лют.). – С. 2–6. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті розглянуто напрями партнерства бібліотекаря та вчителів у навчанні учнів критично мислити та досягати поставленої мети.

 • Книжка у світі Медіа [Електронний ресурс] : програма факультат. курсу з медіаграмотності для закл. заг. серед. освіти. Розроблення занять : [5–7 кл.] / Дегтярьова Г. А., Білик О. М., Кукленко О. С. – Електрон. дані. – [Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2018]. – 117 с. : іл. – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf, вільний (дата звернення: 12.11.18). – Назва з екрана.
 • Коропатник М. М. Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства / Коропатник М. М // Наук. зап. Серія: „Психолого-педагогічні науки” / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2017. – № 3. – С. 99–106. – Бібліогр.: 39 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_3_14.
 • Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Акад. укр. преси ; [автори: Іванова Інна Богданівна та ін. ; літ. редагування О. Телемка ; макетування Ю. Гузи]. – Електрон. дані. – [Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2018. – 233 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси). – Режим доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/Pochatkova_school_2018.pdf, вільний (дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.
 • „Медіакультура особистості” : навч.-метод. моделі медіазанять [для 10 кл.] : навч.-метод. посіб. / [Миколаїв. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти, каф. психології, педагогіки та менеджменту освіти ; упоряд. Т. П. Крячко ; за наук. ред. В. І. Шуляра]. – Миколаїв : [б. в.], 2016. – 146 с. – Текст видання представлено також в Інтернеті: https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/media-posibnik.pdf.
 • Навчальна програма з основ медіаграмотності : 8 (9) кл. (пропедевт. курс). 35 годин / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Акад. укр. преси ; [розроб.: Коваленко П. О. та Мокрогуз О. П.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 21 с. – Текст програми представлено також в Інтернеті: http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_class.pdf.
 • Навчальна програма „Основи медіаграмотності” : для загальноосвіт. навч. закл. 10–11 кл. із навчанням укр. мовою, а також рос. та ін. мовами нац. меншинств : затв. 1 серп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Акад. укр. преси, Нац. акад. пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [розроб.: Літостанський В. В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 17 с. – Текст програми представлено також в Інтернеті: http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf.
 • Навчальна програма „Сходинки до медіаграмотності” : для загальноосвіт. навч. закл. 2–4 кл. із навчанням укр. мовою, а також рос. та ін. мовами нац. меншинств : затв. 10 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. акад. пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Акад. укр. преси ; [розроб.: Літостанський В. В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 28 с. – Текст програми представлено також в Інтернеті: http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pdf.
 • Основи інформаційної культури : прогр. курсу за вибором для 5–7 кл. Профіль: гуманітарний : схвалено для використання у загальноосвіт. навч. закл. (лист ІМЗО від 13.10.2016 № 2.1/12-Г-767) / уклад. Лихожон Тетяна Володимирівна ; рец.: Голобородько Євдокія Петрівна, Бардашевська Анна Іванівна // Інформ. зб. для дир. шк. та зав. дит. садочка. – 2017. – № 7/8. – С. 93–118.
 • Основи критичного мислення. 10(11) клас : метод. посіб. для вчителів / [авт.: О. І. Пометун, І. М. Сущенко]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 156 с.
 • Основи медіаграмотності : навч.-метод. посіб. для вчителя : 8 (9) кл. : плани - конспекти уроків / Акад. укр. преси ; [автори: Волошенюк О. В. та ін.]. – [Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2014. – 190 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси). – Текст посібника представлено також в Інтернеті: http://www.aup.com.ua/uploads/lessons-5.pdf.
 • Поперечна Л. Шкільний бібліотекар – педагог медіа- та інформаційної культури / Поперечна Л. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. і ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24–25 верес. 2015 р. / НАПН України [та ін.]. – Херсон, [2015]. – Ч. 3. – С. 93–97. – Бібліогр.: 7 назв. ; Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 1. – С. 50–54.

Аналізуючи нормативні документи в зв’язку з упровадженням у шкільну практику медіаосвіти, автор з’ясовує, чи може шкільний бібліотекар стати медіапедагогом і які умови для цього потрібні.

 • Стеценко І. Складові інформаційної культури та інформаційної грамотності для педагогів дошкільної і початкової освіти та їхніх вихованців / Ірина Стеценко // Дошкіл. освіта. – 2013. – № 4. – С. 64–73. – Бібліогр.: 9 назв.

У статті розглянуто проблему застосування інформаційних технологій в освітньому процесі. Розкрито сутність понять „інформаційна грамотність” та „інформаційна культура”. Наголошено на потребі грамотного використання інформаційних технологій не лише під час навчання, а й в повсякденному житті. Висвітлено складові інформаційної культури.

 • Шейбе С. Медіаграмотність: крит. мислення у мультимед. світі : підруч. для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу ; [пер. з англ. С. Дьома ; заг. ред.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк]. – Вид. друге, стереотипне. – [Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2017. – 307 с. – Скорочений текст видання представлено також в Інтернеті: http://www.aup.com.ua/uploads/medialiteracy_2017_short.pdf.
 • Якушова С. В. Інформаційна культура юного читача в сучасній шкільній бібліотеці / С. В. Якушова // Шкіл. бібліотекар. – 2014. – № 12. – С. 11–18. – Бібліогр.: 6 назв. – Додатки.

Популяризація читання засобами шкільної бібліотеки

 • Баліка Л. М. Використання інформаційних технологій у роботі шкільної бібліотеки / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – Вип. 5. – С. 233–240. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_5_27.

Мета статті – аналіз проблеми зниження інтересу до читання, можливостей використання інформаційних, інноваційних технологій у роботі шкільної бібліотеки.

 • Баліка Л. М. Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо розвитку в учнів інтересу до читання / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – Вип. 6. – С. 225–236. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_27.
 • Бурцева Л. П. Інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки по залученню учнів до читання / Бурцева, Л. П. // Пед. обрії. – 2018. – № 1/2. – С. 66–69. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті представлено також в Інтернеті: http://choippo.edu.ua/rar/PO118.pdf.
 • Гузь О. Актуальні шляхи удосконалення читацької компетентності учнів в умовах НУШ : (з досвіду роботи) / Олена Гузь // Початк. шк. – 2019. – № 5. – С. 14–16. – Бібліогр.: 8 назв.
 • Жернова В. С. Інноваційна діяльність шкільного бібліотекаря щодо формування читацької активності учнів / Вікторія Сергіївна Жернова // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 149–157. – Бібліогр.: 5 назв.
 • Оригінальні ідеї для бібліотеки : креат. форми роботи із залучення дітей до читання : метод. рек. [Електронний ресурс] / [уклад. М. П. Зубко] ; Запоріз. обл. б-ка для дітей „Юний читач”. – Електрон. текст. дані. – Запоріжжя, 2015. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/тексти/2017/Оригін.ідеї.pdf, вільний (дата звернення: 02.04.18). – Назва з екрана.
 • Собчук Т. В. Виховання у дітей інтересу до читання засобами шкільної бібліотеки / Т. В. Собчук // Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 3. – С. 11–14.
 • Як зацікавити дітей читанням – практичні поради [Електронний ресурс] // НУШ: Нова Українська школа : [портал] / ГО „Смарт Освіта” у партнерстві з М-вом освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Київ]. – 2018. – 14 груд. – Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/yak-zatsikavyty-ditej-chytannyam-praktychni-porady/, вільний.

Простір шкільної бібліотеки

 • Новий освітній простір: # символизмін [Електронний ресурс] : рекомендації / М-во регіон. розвитку, будівництва та житлово-комунал. госп-ва, М-во освіти і науки України [та ін.] // Новий освітній простір / М-во освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Б. м., б. р.]. – 208 с. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/5noprekomend22.pdf.
 • Пруднікова Л. М. Оформлення шкільної бібліотеки / Л. М. Пруднікова // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 5 (трав.). – С. 2–4.
 • Шульц-Джонс Б. Медиацентр школьной библиотеки : что следует учитывать при проектировании / Барбара Шульц-Джонс // Шк. б-ка. – 2014. – № 7. – С. 16–22. – Библиогр.: 7 назв.

Розповідається про проектування простору шкільної бібліотеки (освітлення, меблі, електропостачання, температурний режим, кольорова гамма, акустика та ін.).

Джерело: Рекомендації щодо проведення у 2019 році Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

ДНУ «ІМЗО», ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського (додаток до листа ІМЗО від 20.08.2019 № 22.1/10-2855)

Інформаційні матеріали "Нова українська школа"

Панельна дискусія «Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи»

Приклади нормативних документів

 • Программа развития библиотеки школы как информационно-библиотечного центра на 2017 - 2022 гг. [Электронный ресурс] / М. В. Щербинина ; МБОУ «Сатинская средняя общеобразовательная школа». – Режим доступа: https://cutt.ly/pwdvyNj, свободный. – Заглавие с экрана.

Цікаві джерела

 • Високотехнологічні бібліотеки світу [Електронний ресурс] : рубрика сайту Житомирської обласної бібліотеки для дітей. – Режим доступу: https://cutt.ly/KwdviDz, вільна. – Назва з екрана.
 • Ворота у майбутнє: сучасні шкільні бібліотеки світу [Електронний ресурс] // bokmål : сайт. – Режим доступу: https://cutt.ly/Qwdvmit, вільний. – Назва з екрана.
 • Громова О. К. Типичные модели школьных библиотек / О. К. Громова. – М. : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября», серия «Библиотека в школе». Вып. 5(11)). – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cutt.ly/swdvu8y (дата обращения: 09.07.19).
 • Крук Н. В. Медиальная модель школьной библиотеки [Электронный ресурс] / Н. В. Крук. – Режим доступа: http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Медиальная_модель_школьной_библиотеки (дата обращения: 09.08.19).
 • Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки : концептуально-методичні поради щодо утворення / Держ. б-ка України для юнацтва ; авт. Ю.А. Ворона. – К., 2006. – 25 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cutt.ly/MwdvuP6, вільний. – Назва з екрана.
 • Методические рекомендации по составлению программы развития школьной библиотеки / М. Ю. Волобуева // Школьная библиотека. – 2010. – № 8. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cutt.ly/ewdvuhL (дата обращения: 22.05.19).
 • Організація простору сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] // МЕТОДИСТ ON-LINE. ХОУНБ ІМ. О. ГОНЧАРА : сайт. – Режим доступу: https://nmo.lib.kherson.ua/evolyutsiya-bibliotek.htm, вільний. – Назва з екрана.
 • Сховище книг чи центр спільнот: куди рухаються українські бібліотеки [Електронний ресурс] / Анастасія Боброва // Mistosite : сайт. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua/uk/articles/skhovyshche-knyh-chy-tsentr-spilnot-kudy-rukhaiutsia-ukrainski-biblioteky, вільний. – Назва з екрана.
 • Три проблемы школьной библиотеки – одно решение [Электронный ресурс] // Медиатека школы : сайт. – Режим доступа: http://biblio-media.blogspot.com/2018/11/blog-post.html, свободный. – Заглавие с экрана.
 • Ястребцева Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения : методические рекомендации для библиотекарей, учителей и администрации школ / Е. Н. Ястребцева. – М. : МО РФ, 2002. – 128 с. – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cutt.ly/jwdvyrF, свободный. – Заглавие с экрана.

Презентації