РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

ГНАТЕНКО С.А. викладач української мови та літератури ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ Актуальним на сьогодні лишаються завдання, які передбачали роль та функції професійно-технічної освіти в громадянському вихованні учнів у навчально-виховному процесі навчального закладу. Мета статті – розкрити теоретичні осмислення питання, виділити роль та основні функції професійно-технічної освіти в громадянському вихованні учнів у навчально-виховному процесі навчального закладу. Вважаємо доцільним виділення основних функцій професійно-технічної освіти у здійсненні громадянського виховання учнівської молоді. Однією з таких функцій професійно-технічної освіти в громадянському вихованні учнів є духовна функція. Її сутність полягає у привнесенні в процес громадянського виховання молоді світоглядних, політичних, правових, моральних, естетичних, художніх цінностей, які б розкривали сутність та зміст громадянськості особистості, значення її громадянських позицій, поглядів, переконань. Духовна функція не реалізується сама по собі. У її забезпеченні важливу роль відіграють викладачі, які в умовах навчально-виховного процесу можуть певним чином вирішувати питання громадянського виховання учнів. Виховання громадянськості на уроках літератури здійснюю на основі проблемного вивчення художніх текстів, де є активна чи пасивна позиція героїв у ставленні до проблем національного відродження.

  Однією із центральних проблем у творчості вітчизняних письменників є збереження національних культурних цінностей. Образи рідного слова, (О.Олесь «О слово рідне…»), собору (О.Гончар «Собор»), червоної калини ( В.Стус « Ярій, душе»), які символізують духовні набутки народу, порівняння мови з хлібом (Л.Костенко «Біль єдиної зброї»), що підносить національно – мовну проблему до рівня найвищих життєвих проблем, протиставляється картинам нищення культурних надбань українців, у відтворенні яких головну роль відіграють образи з негативним емоційним зарядом: Мина Мазайло, його дружина і дочка, тьотя Мотя (М.Куліш «Мина Мазайло»), Володька Лобода (О.Гончар «Собор»), біла стужа, чорні води (В.Стус «Ярій, душе…»). Ці образи уособлюють тих, хто втілює в життя антинаціональну політику або є прикладом духовної аморфності [4].

Серед функцій професійно-технічної освіти в громадянському вихованні учнівської молоді слід виділити психологічну функцію. Її сутність і значення полягає в тому, щоб громадянські цінності, відображені у формі суспільно-політичних програм, правових норм, моральних принципів, художньо-мистецьких творів, естетичних концепцій були засвоєні і закріплені на рівні конкретної особистості, стали її власним духовно-моральним надбанням. У системі професійно-технічної освіти психологічна функція покликана спонукати викладачів до врахування особливостей учнівської аудиторії, її можливостей щодо сприймання та осмислення духовно-моральних цінностей, вияву інтересів, орієнтирів, потреб у сфері політичного життя суспільства, формування правосвідомості, моральних відносин, естетичного засвоєння дійсності. Це є важливою умовою громадянського виховання учнів. Про таке психологічне явище, як розбрат між різними частинами українського народу, нехтування загальнолюдськими та народними морально – етичними нормами, що значно знижувало шанси національного відродження України, говоримо при вивченні оповідання М.Хвильового «Мати», роману Ю.Яновського «Вершники» (новела «Подвійне коло»), вірша В. Стуса «За літописом Самовидця». [4].

  Говорячи про твори І.Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький», І.Багряного «Тигролови», О.Довженка «Україна в огні» та інші, показуємо процес формування української національної  ментальності під дією історичних факторів. У них відтворено причинно – наслідкові зв’язки  між суспільними ситуаціями насильства та утвердження у психіці людини активного чи пасивного ставлення до проблеми національного відродження. 
  Коли характеризуємо період, що вивчається в портретах видатних письменників, називаємо провідні політичні ідеї тогочасної влади і провідні політичні ідеї, які сповідували українські письменники. Відповідаємо на питання: які ідеї об’єднували літераторів, а які, можливо, їх розділяли на групи, як впливала тодішня політика держави на розвиток українського письменства?
 Висвітлюючи біографію письменника, з'ясовуємо, як його політичні погляди вплинули на творчість, визначаємо провідні ідеї творчості того чи іншого автора в цілому. Під час аналізу конкретного художнього тексту з'ясовуємо оцінку, виражену автором у творі, аналізуємо політичну позицію героя, якщо він її має.
 Так,у поезії В.Стуса «О земле втрачена, явися…» образно виражене патріотичне почуття надзвичайної сили. Розкриваючи історію його написання, називаємо політичну причину появи твору: поет був політв’язнем радянської тюрми, засудженим як член забороненої правозахисної організації, поборником прав української етнічної нації [4].

Не менш суттєвою для громадянського виховання учнів є комунікативна функція професійно-технічної освіти. Її сутністю є забезпечення взаємозв’язку між викладачами і учнями з метою обміну почуттями, думками, поглядами, світоглядними та ціннісними позиціями з питань громадянського життя, суспільно-політичних, правових, моральних та естетичних відносин в українському суспільстві. Комунікативна функція передбачає створення умов для обміну думками, поглядами, висловлювання власних позицій та міркувань, а також дотримання викладачами під час спілкування з учнями відповідного такту, стилю й типу поведінки, які б не перешкоджали встановленню діалогічних відносин, а навпаки – зміцнювали у молодіжної аудиторії бажання спільно шукати і знаходити відповіді на гострі питання політичного, економічного, культурологічного змісту, оцінювати власні дії та поведінку інших людей з погляду їх відповідності прийнятим в українському суспільстві норм і цінностей громадянських відносин. На наш погляд, сьогодні актуальною тематикою бесід у аспекті громадянського виховання є: «Я - громадянин, я - патріот», «Україна – моя Батьківщина», «Моя рідна земля», «Національні герої і патріоти України», «Державна символіка України», «Права і обов’язки громадянина», «Рід, родина, нація і Батьківщина», «Україна – єдина країна», «Демократичні ціннісні орієнтири» та ін. У вирішенні завдань громадянського виховання учнів важливе значення має інформаційна функція в системі професійно-технічної освіти. Вона полягає в тому, щоб забезпечувати учнів необхідними знаннями, розвивати їх навчальні здібності, уміння і навички, задовольняти пізнавальні інтереси та потреби, створювати умови для отримання актуальної інформації з питань сучасної політики, права, етики, культурології, психології та інші. У справі громадянського виховання учнів важливим є використання соціальної інформації, яка передається за участю засобів масової інформації (телебачення, радіо, газети, журнали тощо), а також у процесі міжособистісного спілкування, обміну думками, враженнями, планами та прагненнями. Під час навчальних занять, позааудиторної виховної роботи, засідань гуртка та ін. викладачі мають можливість використовувати соціальну інформацію з метою актуалізації у свідомості учнів конкретних соціальних подій, історичних фактів, відомостей із життя видатних політиків, громадських діячів, працівників культури. Професійно-технічна освіта все частіше звертається до такого різновиду інформаційного забезпечення громадянського виховання учнів як художньо-естетична інформація. Цей вид інформації передбачає використання освітньо-виховних можливостей художньої літератури, музичного, образотворчого, театрального, кіно- та фотомистецтва. Спілкування учнівської молоді з творами мистецтва, присвяченими громадянській тематиці, позитивно впливає на почуття, погляди, світогляд особистості, спонукає її до вияву громадянської активності, стимулює суспільно важливі інтереси, почуття, прагнення та ідеали. З огляду на зазначене, невід’ємними складниками уроків української мови та літературного читання мають бути виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів патріотичного змісту (наприклад, написання творів про земляків, які прославили рідний край, листів підтримки своїм ровесникам, що перебувають у зоні АТО, вітальних листівок захисникам Вітчизни) тощо. Тому, головною метою громадянського виховання є вироблення в учнів умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою. Серед функцій професійно-технічної освіти в громадянському вихованні учнів заслуговує уваги організаційна функція. Її сутність полягає в організації різних видів та напрямів діяльності учнів, пов’язаної із використанням, збереженням та примноженням громадянських цінностей у повсякденному житті, навчанні, праці, дозвіллі. Система професійно-технічної освіти має широкі можливості впливу на громадянську активність учнів шляхом організації клубної роботи. Ця сфера освітньо-виховної діяльності торкається не лише питань дозвілля, відпочинку учнівської молоді, але й набуття нею необхідного практичного досвіду, пов’язаного з суспільно-політичним, морально-правовим, культурно-освітнім життям українського суспільства. З цією метою учнівська молодь залучаються до клубної роботи, в умовах якої вони виступають у ролі ініціаторів і організаторів освітньо-виховних заходів, присвячених тим питанням життя суспільства, окремої особистості, які викликають інтерес молодіжної аудиторії. Вважаємо, що актуальними та доцільними позакласними заходами громадянського виховання особистості є: вечір поезії, літературні вечорниці, урок-екскурс; вікторини; військово-спортивні ігри та ін. Проведення виховних годин: «Україна – це ти, Україна – це я», «Соборна Україна - одна на всіх», «Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях», «Прапор моєї Батьківщини», «Моя рідна Батьківщина», «Українцями ми народилися», «Національна символіка України», «Я громадянин України» та ін. Вечір-реквієм «Живе лиш той хто не живе для себе, Хто для других виборює життя» щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Конкурс малюнків «Калина – символ України» та ін. Організаційні можливості професійно-технічної освіти в забезпеченні громадянського виховання учнів пов’язані із самоврядуванням. Перед учнівською молоддю відкривається простір для особистісної самореалізації, вияву громадянської ініціативи та відповідальності, прийняття рішень, що стосуються їх навчання, спілкування, відпочинку, охорони здоров’я, участі у різних видах культуротворчості. Серед основних функцій професійно-технічної освіти у громадянському вихованні учнів слід виділити також креативну функцію. Вона пов’язана із залученням учнів до науково-дослідної, пошукової, культуротворчої діяльності, спрямованої на збереження, розвиток, збагачення цінностей громадянського суспільства, зокрема здобутків у галузі вітчизняної науки, культури, мистецтва. У навчальному закладі актуально та доцільно проводити круглий стіл, конференції, засідання секцій: «Україна очима молоді», «Україна – єдина країна, героїчна, поетична, мальовнича», «Говоримо, читаємо, думаємо українською», «Скарби української мови» тощо.


У цих умовах громадянські цінності стають предметом навчальних і наукових дискусій, осмислюються учнями на основі інтерпретації (політичної, правової, духовно-моральної, естетичної) їх змісту та ролі в суспільному житті, професійній діяльності. Учнівська молодь привчається до творчого сприйняття та оцінки фактів суспільно-історичного, правового, морального змісту, привносять у цей процес своє бачення та розуміння. Отже, палітра функціональних можливостей професійно-технічної освіти у громадянському вихованні учнів є такою, що дозволяє багатоаспектно підходити до вирішення цієї проблеми, залучаючи при цьому такі параметри навчально-виховного процесу, як духовний, психологічний, комунікативний, інформаційний, організаційний і креативний. Завдання професійно-технічної освіти полягає в тому, щоб ефективно використати потенційні можливості, існуючі резерви навчально-виховного процесу та спрямувати їх на виховання громадянських рис і якостей учнівської молоді. ЛІТЕРАТУРА 1. Концепція національного виховання// Освіта. – 1994. - 26 жовтня. – С.1 -3. 2. Національна доктрина розвитку освіти // Збірник державних документів, що регламентують роботу закладів освіти України / Укл. С. Г. Мельничук. – Кіровоград, 2004. – С. 120 – 133. 3. Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1697 // Інформаційний вісник. – К., 2002. - № 7. – С. 10 - 20. 4. Костюк М.Я. Національне виховання на уроках української літератури – [Електронний ресурс] -https://docs.google.com/document/d/1KGHHvuOfQERfxbjUOswg32vGudHj4ESrOi8Z