Правила оформлення Інтернет-посилань

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Правила оформлення Інтернет-посилань

Варіант 1 (на веб-сайт)

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення 30.03.2015) – Назва з екрана.

Варіант 2 (бібліографічна база даних)

Електронний каталог Національної парламентської бібліотеки України [Електронний ресурс] : [політемат. база даних містить відом. про вітчизн. та зарубіж. кн., брош., що надходять у фонд НПБ України]. – Електронні дані (803 438 записів). – Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2002-2015. – Режим доступу: catalogue.nplu.org (дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.

Варіант 3 (стаття)

Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. – № 7. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 13.06.2013 р.). – Назва з екрана.

Варіант 4 (стаття)

Алексеева Т. Э. Мотивация профессионально-педагогической деятельности педагога – акмеологический подход [Электронный ресурс] / Т. Э. Алексеева // Репозиторий Тверского госуниверситета : [сайт]. – Режим доступа: http://eprints.tversu.ru/738/1/алексеева.pdf, свободный. – Название с экрана.

Варіант 5 (друкований варіант + Інтернет-джерело)

Байгонакова Г. А. Анализ мотивации профессионального саморазвития педагога / Г. А. Байгонакова, А. А. Темербекова // Вестник ТГПУ. – 2013. – № 1 (129). – С. 89-92. – То же [Электронный ресурс] //Вестник Томского государственного педагогического университета : [сайт]. – Режим доступа: http://vestnik.tspu.ru/archive.html?year=2013&issue=1&article_id=3824, свободный. – Название с экрана.

Варіант 6 (стаття)

Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. — 2006. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).

Варіант 7 (державні документи)

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п, вільний. – Назва з екрана.

Варіант 8 (Інтернет-портал)

Ukr.net [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – [Київ : Український Інтернет холдинг ТОВ "Укрнет", 1998-2015]. – Режим доступа: www.ukr.net (дата звернення 30.03.2015). – Назва з екрана.

Варіант 9 (Автореферат)

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис…канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. С. Прокопенко ; Київ Нац. ун-т культури і мистец. – Електорон. дані (1 файл). – К., 2004. – [18 с.]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. – Назва з екрану. – Дата звернення: 03.08.2009.

Сайт для автоматичного оформлення наукових джерел

Vak.in.ua - cайт для автоматичного оформлення наукових джерел (Інструкція)

Статті

Приклади помилок