Портфоліо навчального проекту "Залізо - знайомий незнайомець"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Автор проекту

Зінькова Наталя Валентинівна

Назва проекту

"ЗАЛІЗО - ЗНАЙОМИЙ НЕЗНАЙОМЕЦЬ"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, природознавство, основи здоров'я

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Тема. Прості речовини метали і неметали. Ферум. Залізо. Фiзичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою. Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах. Проект спрямований на формування уявлення про хімічний елемент Ферум та просту речовину залізо, роль заліза в життєдiяльності організмів, наслідки процесу іржавіння заліза, встановлення зв’язку хімії з іншими природничими науками. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про те, чи отримують вони залізо з продуктами харчування, вплив заліза на життєдіяльність організму, досліджують, чи відбувається окиснення заліза на повітрі. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи, робота яких координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та Інтернет-ресурсів з приводу даних питань, підтверджуючи літературні дані власними дослідженнями і складають звіт.

Питання проекту

Ключове питання

У чому унікальність №26?

Тематичні питання

 Чи відбувається окиснення заліза на повітрі?

 Як гадаєте, чи отримуєте ви йони Феруму з продуктами харчування?

 Як впливає Ферум на нормальну життєдіяльність організму підлітків?

Змістові питання

Які фізичні властивості має залізо?

Що таке корозія металів?

В яких продуктах харчування міститься залізо?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Стимулювати інтерес учнів до вивчення хімії, самостійно здобувати нові знання з різних джерел інформації, закріпити вміння учнів працювати в групах. Ознайомити з особливостями Феруму як хімічного елементу та заліза - простої речовини. Розглянути основні етапи відкриття заліза. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета, вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи. Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз, синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання). Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання. Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень , організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних питань. Опанувати основи авторського права. Вміти правильно оформлювати список використаних джерел. Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Вчитель роздає буклети для вчителів, які пояснюють особливості методу проектів; пересвідчується, що учні знають, як користуватися хімічним посудом, реактивами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Вчитель ставить перед учнями Ключове та тематичні запитання. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

До початку проекту вчитель розробляє план впровадження, розробляє документи для фасилітатора, інструкції та рекомендації. Розробляє буклет про метод проектів.

Перше заняття. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення запитань та сформувати групи. Учні працюють з ЗХД – таблицею та організаційною діаграмою. Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонує для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надає необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті - знайомить з критеріями оцінювання майбутніх продуктів проекту (презентацій, буклетів, блогів тощо) Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил ТБ (на кожному уроці) Для кожної групи розроблене власне завдання.

Група №1. Дослідити, чому залізний цвях втрачає металічний блиск, а розрізане яблуко темніє на повітрі?

Група №2. Дослідити свій раціон харчування протягом тижня. Виявити, чи відповідає нормам кількість Феруму в продуктах харчування, які ви вживали в їжу. Які наслідки відхилення від норм?

Група №3. Провести соціологічне опитування в учнів паралельного класу, яку їжу вони вживають найчастіше. Зробити аналіз результатів, підрахувати вміст Феруму в цих продуктах.

Друге заняття. Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та методи, які вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет - ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або блог.

Трете заняття. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або блог. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.


Буклет про метод проектів

Презентація вчителя

Діяльність учнів

Обговорення запитань та формування груп. Учні працюють з ЗХД – таблицями та організаційними діаграмами. Збираються в малих групах, обговорюють свої завдання, записують попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або блог. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або блог. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.

Учнівська презентація

Оцінювання

На першому уроці учні переглядають учительську презентацію,заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД, поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Також вчитель в процесі роботи учнів використовує диференційні завдання. На останньому занятті проводиться анкетування на перевірку отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.

Критерії оцінювання

ЗХД-таблиця

Організаційна діаграма

Документ фасилітатора

Завдання для обдарованих учнів

Завдання для учнів з проблемами у навчанні

Оцінювання рівня знань

Корисні ресурси

Лашевська Г.А. Хімія. 7 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007. – 200с.

Григорович О.В. Хімія. 7 клас: Розробки уроків. – Х.: Видавництво «Ранок», 2007. – 272 с.

Займовскій В.А., Колупаєва Т.Л. Незвичайні властивості звичайних металів. – К.: "Квант", 2010. – 253с.

Раціональне харчування в сучасних умовах [Електронний ресурс] : http://zdorov.com.ua/nutrition.html

Залізодефіцитна анемія [Електронний ресурс] : http://lib4.net/a/106-zalizodeficutna-anemija

Які продукти підвищують гемоглобін? [Електронний ресурс] : http://a-yak.com/yaki-produkti-pidvishhuyut-gemoglobin/

Інші документи