Навчальний проект ''Однорідні члени речення. "Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні" ''

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Филь Корвегина 283.jpg

Автор проекту

Філь Галина Богданівна, вчитель української мови та літератури

Корвегіна Віра Анатоліївна, вчитель інформатики

Веселівська районна різнопрофільна гімназія

Назва проекту

Однорідні члени речення. "Я на світі прожив, наче спалах зорі на світанні"

Основні питання проекту

Ключове питання

Однорідні члени речення - перлини у бурхливому мовному океані. Чи не так?!

Океан перлин.JPG

Тематичні питання

Чи потрібні однорідні члени речення в мовленні?

Чи можна обійтися без них?

Чи є необхідність інтонувати речення, ускладнені однорідними членами?

Змістові питання

З якою метою використовують однорідні члени речення у мовленні?

Які члени речень можуть бути однорідними?

Які розділові знаки використовуються при однорідних членах речення?

Які однорідні члени речення називаються поширеними або непоширеними?

Чим відрізняються однорідні та неоднорідні означення?

Які розділові знаки використовують при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами?

Стислий опис

Під час роботи над проектом учні розширюють та поглиблюють знання про однорідні члени речення, способи зв'язку між ними, розділові знаки при них, удосконалюють вміння знаходити речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, навчаються знаходити і виправляти помилки на вивчені правила, конструювати речення та будувати висловлювання, розширюють знання про творчість Назарія Яремчука, його вклад в українську культуру. Це міжпредметний проект, який включає в себе питання з мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства.

Для роботи учні були поділені на 3 робочі групи за інтересами. В ході реалізації проекту учні досліджували і обгрунтовували розділові знаки при однорідних членах речення, при узагальнювальних словах, демонстрували вміння знаходити однорідні та неоднорідні означення, вміння конструювати речення з однорідними членами.

Навчальні предмети

Українська мова, українська література, музичне мистецтво

Класи

учні 8 класу

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Мета - формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну підготовку учнів початкової школи. Навчання мови та літератури у середній школі полягає у подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні; говорінні, письмі); заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до своєї та інших культурних традицій.

Програма з української мови

Державний освітній стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Освітня галузь „Мови та літератури”

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

- розширити та поглибити знання про однорідні члени речення, способи зв’язку між ними;

- навчити знаходити різні ряди однорідних членів у реченні;

-закріпити правила вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами;

-розвивати вміння вільно оперувати лінгвістичними знаннями у власному мовленні;

- розширити знання учнів про творчість Назарія Яремчука,його вклад в українську літературу;

- розвивати творчі і комунікативні здібності учнів, їхнє самостійне критичне мислення, вміння аргументовано доводити власну думку;

- вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках мови знання, навички в практичному житті.

Діяльність учнів

І етап – Організаційний

Перегляд презентації вчителя Поділ класу на групи для виконання проекту. Ознайомлення з планом реалізації проекту. Проходження вхідного тестування.

ІІ етап – Теоретичний

Розширюють та поглиблюють свої знання про однорідні члени речення, добирають приклади речень з однорідними членами з пісенних творів Назарія Яремчука та критичних матеріалів про життєвий і творчий шлях співця.

ІІІ етап – Практичний

Узагальнення та систематизація теоретичного матеріалу Оформлення результатів проекту (створення слайдової презентації, буклету, розробка та представлення алгоритмів роботи над мовною темою: "Використання розділових знаків при однорідних членах речення", "Однорідні та неоднорідні означення", "Розділові знаки при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами". Створення добірки, скрайбінгу, інфографіки, хмари слів, відеоматеріалів з теми проекту.


ІV етап – Заключний

Презентація учнями своїх кінцевих продуктів на підсумковому занятті. Підсумкове тестування. Підведення підсумків та оцінювання участі у проекті.

Подяка учням від керівників проекту у гімназичній газеті "Крик".

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

6 уроків

Вхідні знання та навички

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень:

- знаходить речення з однорідними членами (непоширеними й поширеними), з узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні;

- правильно ставить розділові знаки при однорідних членах речення та обгрунтовує їх;

- знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

- правильно інтонує речення з однорідними членами;

- аналізує й оцінює виражальні можливості речень з однорідними членами в різних стилях мовлення;

- конструює речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв'язку між ними, зокрема з парними сполучниками, узагальнювальними словами при однорідних членах;

- будує висловлювання в різних стилях мовлення, використовуючи виражальні можливості речень з однорідними членами в усному і писемному мовленні.

Учні повинні вміти вільно оперувати лінгвістичними знаннями, вмінням застосовувати здобуті знання на практиці, аналізувати, систематизувати матеріал, співставляти. Зв’язно і лаконічно висловлювати свої думки, мати навички роботи з комп’ютером та сучасним програмним забезпеченням.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Презентація групи "Дослідники"

Презентація групи "Допитливі"

Презентація групи "Кмітливі"

  • Публікація

Добірка

Публікація групи "Кмітливі"


Публикация група Дослідникиpub1.jpg 1234567.jpg Публикация група Дослідникиpub33.jpg

Публикациягрупа Допитливі11.jpg Публикациягрупа Допитливі2.jpg

ПубликацияЯремчук 1.jpg ПубликацияЯремчук 2.jpg

  • Веб-сайт

У мовному вирі

  • Інше

Скрайбінг "Родина"

Вживання ОЧР в піснях Назарія Яремчука

Життєвий і творчий шлях Назарія Яремчука

Хмара Родина.png Хмара Яремчук.png

ІнфорграфікаОЧР.jpg

Крик ст1.jpg

Фотоальбом "Робота учнів над проектом"

Методичні матеріали

Презентація вчителя

План реалізації проекту

Вхідне тестування

Підсумкове тестування

Клоуз-тести

Конспект підсумкового уроку

Підсумкова презентація вчителя

Дидактичні матеріали

Пам'ятка для виконання проблемних завдань

Гра Де, чому, як Допитливі

Гра Де, чому, як Кмітливі

Гра Де, чому, як Дослідники

Граматичне конструювання

Проблемні питання

Робочий зошит група1

Робочий зошит група2

Робочий зошит група3

Криголам

Правила успішної командної роботи

Лінгвістичний диктант

Систематизовані матеріали для учнів

Бліц-опитування

Пам'ятка Складання алгоритму

У творчій майстерні

Підказки щодо пошуку інформації в Інтернеті

Запрошення.jpg

Друковані матеріали

1. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008

2. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. – Тернопіль: Астон, 2005

3. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006.

4. Національна доктрина розвитку освіти// Освіта України. – 2002. - №33

5. Олійник Ольга. Українська мова: Підручник для 8 класу середньої школи. – К.: Вікторія, 2004

6. Освітні технології// За ред. О.М.Пєхоти. –К.: АСК, 2004.

7. Пастушенко Н. М. Зовнішнє оцінювання з української мови: ключ до успіху. Порадник для учнів і вчителів. – Львів: Літопис, 2006.

8. Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі. – К.: Рад. школа, 1990

9. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5 – 12 класи. К.: Ірпінь. 2005

10.Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

11.Солдатова Л. Однорідні члени речення. Блок уроків для 8-го класу// Українська мова та література. – 2004. - №7.

12. Степанюк Микола Плани уроків вивчення теми “ Речення з однорідними членами” // Українська мова і література в школі. – 2003. - №6. – с. 35- 41, № 7. – с. 47 -53.

13. Сучасна українська мова: Підручник / Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. – К.: Либідь, 2001

14. Ходакова О.М. Уроки – подорожі Країною однорідних членів речення// Вивчаємо українську. – 2009.- № 19 -21. – с. 35 - 41

15. Тлумачний словник української мови.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, проектор та мультимедійна дошка, диски, портрет Назарія Яремчука, вишитий рушник, свіча, підсвічник, прижиттєві світлини відомого співака

Ресурси Інтернету

Буковина відзначає 60-річчя від дня народження Назарія Яремчука

Яремчук Назарій Назарович

Письменницький портал Пилипа Юрика

Українські пісні

Його життя коротка мить

Назарій Яремчук. Пісні

Назарій Яремчук

Пісні Назарія Яремчука

Шкільні знання

Однорідні члени речення

Однорідні члени речення

Українська мова. Підготовка до ЗНО

Кліп "Яворина"

Український правопис

Путівник з української мови

Оцінювання знань та вмінь учнів