Навчальний проект "Авторське право та ІНТЕРНЕТ"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск


Автор проекту

Мачула Ірина Володимирівна

Machula I.V


Назва проекту

Проект автор право.jpg

Авторське право в епоху ІНТЕРНЕТУОсновні питання проекту

Ключове питання

''Ресурси Інтернету - це інтелектуальна власність або загальне надбання?''

Тематичні питання

 • Чи існують межі авторського права?
 • Плагіат – двигун прогресу або шахрайство, випадковість чи закономірність?
 • Піратство – крадіжка або вимушена властивість сучасного життя?

Змістові питання

 • Для чого призначено Авторське право?
 • Що може бути захищене авторським правом?
 • Який строк дії авторського права?
 • Які об'єкти авторського права?
 • У яких випадках дозволяється вільне використання літературних творів?
 • Чи є музичний твір об'єктом права інтелектуальної власності?
 • Які особливості (умови) авторського права на фотографічний твір?
 • Чи існують авторського права на комп'ютерні програми?
 • Які основні способи захисту авторських прав в Інтернеті?
 • Що таке копірайт?
 • Які існують види порушень авторського права?
 • Що таке плагіат?
 • У чому полягають причини піратства?
 • У чому полягають причини хаккерства?

Стислий опис

Цей проект досліджує правила користування безмежними ресурсами Інтернету. Учні намагаються знайти межі авторського права, розібратись у законодавчих та практичних аспектах захисту інтелектуальної власності. Для реалізації проекту учні 6,7-х, та 10,11-х класів об’єднуються у єдину спільну групу-пошуковців. Учні середньої ланки - початківці, виходять за межі знань, поданих у підручнику про авторське право, замислюються над проблемою, застосовують отримані на уроках знання з пошуку інформації, аналізу матеріалів на знайдених сайтах, закріплюють навички подання результатів у вигляді презентацій, шукають відому інформацію про авторське право, обговорюють проблеми, пов’язані з недотриманням авторських прав, описують відомі порушення: комп’ютерне піратство та плагіат. Учні старших класів допомагають молодшим розібратися, аналізують проблеми, проводять дослідження та дебати з складних дискусійних питань, щоб з'ясувати способи захисту авторських прав в Інтернеті, яка відповідальність за порушення авторських прав, узагальнюють світовий досвід. Питання проекту розглядаються під різними кутами, тому присутня інтеграція з іншими предметами, щоб дізнатися про те, як порушують авторські права у літературі, музиці, науці, комп’ютерних науках. Для набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності учні проводять дослідження про правила користування найбільш популярними веб-сайтами. Кожне проблемне питання розглядається на різних рівнях бачення: від використання малюнку з Інтернету до розповсюдження наукових творів.

Головне - доводять необхідність дотримуватися певних правил, щоб не порушувати закон про захист авторських прав.

Навчальні предмети

інформатика, світова та українська література, музичне мистецтво

Класи

6, 7, 10, 11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Технологія" Формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту

Формування в учнів

 • відповідальності
 • мотивації до самоосвіти;
 • формування навичок мислення високого рівня, у тому числі глобального, інтегрованого;
 • формування у учнів цілісної картини світу, розуміння зв’язків між явищами в природі, в суспільстві та у світі в цілому;
 • уміння вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі;
 • розвиток уміння самостійно конструювати свої знання, вміння продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо), співпрацювати в групі;
 • формування життєвих навичок і компетентностей ХХІ сторіччя, які допоможуть учням у подальшій самореалізації в різноманітних сферах життєдіяльності.

Розвиток вмінь:

 • працювати з інформацією (не лише збирати її, але й аналізувати, синтезувати, оцінювати);
 • формулювати та вирішувати проблеми,обговорювати їх в ході дискусії, що, в свою чергу, передбачає вміння вести дискусію, аргументовано і грамотно викладати думки та відстоювати свої судження, бути толерантним до протилежної точки зору;
 • співпрацювати у групі, ефективно спілкуватися та використовувати здобуті знання у реальному житті;

Усвідомлення учнями того,що знання, отримані ними у школі, дійсно їм необхідні, вони мають змогу їх творчо використовувати.

Відповідь на ключове питання:

"Ресурси Інтернету - інтелектуальна власність!"

Діяльність учнів

Карта-знань Діяльність учнів у навчальному проекті «Авторське право в єпоху ІНТЕРНЕТУ».png

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 місяці

Вхідні знання та навички

 • вміння застосувати тематичний матеріал в практичній діяльності;
 • володіння інформаційними технологіями;
 • вміння самостійно добирати матеріали.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

*Презентації

 1. Авторське право
 2. Межі авторського права
 3. Комп'ютерні програми - як об'єкти авторського права
 4. Використання літературних творів
 5. Фотографія: хто на що має право?
 6. Музика - універсальна мова людства
 7. Види порушень авторського права
 8. Відеопіратство
 9. Комп'ютерне піратство
 10. Види комп'ютерного піратства
 11. Методи захисту авторських прав
 12. Сервіси для виявлення плагіату
 13. Правила цитування
 14. Корисний плагіат
 15. Плагіат у літературі
 16. Плагіат у науці

*Публікації

 1. Піратство та його види pdf
 2. Майнове та немайнове авторське право pdf
 3. Контрафакція pdf
 4. Хакерство pdf
 5. Плагіат pdf

*Веб-блог

Суспільне надбання чи інтелектуальна власність?

посилання на блог

*Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Вступна презентація вчителя

Для роботи над проектом

План проекту

Дозволи на метеріали

Дидактичні матеріали

Для учнів

Вихідне анкетування

Підсумкова спільна робота з документом (угазальнити опрацьований матеріал та дати відповіді на проблемні питання)

Друковані матеріали

1. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. — К.: Парламентське вид-во, 2006. - С. 49;

2. Сударков С.А. Основы авторського права. — Мн.: Амалфея, 2000. - С. 255.

3. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. — М.: Финансы и статистика; Ставрополь: Сервис школа, 2008.- С. 362-375;

4. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. - С. 201-202;

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Рекомендовані джерела

Оцінювання знань та вмінь учнів

Для оцінювання