Зовнішне незалежне оцінювання як мотивація до навчання ( з досвіду роботи)

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Зовнішнє незалежне оцінювання як мотивація до навчання.

Автор:

Свиридова Наталя Віталіївна, вчитель математики Запорізької гімназії №6

1. Технологія підготовки учнів до ЗНО.

Спостереження останніх років дозволяють стверджувати: необхідність брати участь в ЗНО з математики стимулює учнів вдосконалювати власні знання з предмету, формує в них більш відповідальне ставлення до навчання. Аналіз досвіду проведення ЗНО і пробних робіт свідчить про важливість попередньої підготовки учнів до проходження цієї форми контролю: значній частині учнів важко було оперативно виконувати завдання тестового характеру; ясно, чітко, послідовно, логічно обґрунтовувати кроки виконання завдань третьої частини. Це свідчить про недостатній рівень сформованості так званої технологічної компетенції, яка є важливою у практичній діяльності.
Виходячи з власного досвіду, мною був розроблений ряд рекомендацій по удосконаленню підготовки учнів до виконання завдань ЗНО:
• обов’язкове проведення регулярного тематичного тестування з математики поряд з традиційними тематичними контрольними роботами;
• поступова підготовка школярів до специфічної діяльності звиконання завдань ЗНО через органічне включення тестових форм поточного контролю, допомагаючи учням оволодівати технікою роботи зтестами (більш швидко встановлюється зворотній зв'язок, визначаються прогалини у підготовці конкретного учня з кожної теми курсу, створюєтьсяможливість для вчителя оперативніше коректувати власну діяльність);
• організація систематичного повторення навчальногоматеріала з тестовим бліц-опитуванням.
Серед дієвих кроків з підготовки учнів до ЗНО з математики є реалізація рівневої диференціації в процесі навчання математики (увага формуванню базових знань і умінь з математики учнів, які зорієнтовані на рівень стандарту; забезпечення вдосконалення підготовки учнів, що мають високу мотивацію до навчання і можливості для вивчення математики на достатньому і високому рівні. Пропонування посильних та різнорівневих для конкретної групи школярів завдань та створення позитивної мотивації для їх виконання; посилення уваги змістовному розкриттю сутності математичних понять, математичних методів, меж їх застосування, демонстрація можливостей застосування для виконання більш широкого кола завдань (зокрема, використання графічного способу для розв’язування завдань з параметрами; застосування векторного методу до розв’язування геометричних задач).

Більше уваги важливо приділяти актуалізації навичок розв’язування текстових задач. Важливо підкреслити, що підготовка учня до успішного виконання завдань ЗНО не може і не повинна бути єдиною метою систематичного вивчення математики, але вона дійсно є стимулом до підвищення рівня математичної грамотності школярів.
Зокрема, у третій частині ЗНО пропонуются завдання з параметрами. Найчастіше в курсі алгебри такі завдання «з’являються» лише тоді, коли вивчаються квадратні рівняння. Але досвід роботи свідчить: учні легше сприймають поняття параметра, поняття «рівняння з параметрами», якщо починати знайомство з ними ще в процесі вивчення теми «Лінійні рівняння». Розв’язуючи рівняння ax = b, залучаю учнів до «створення» схеми розв’язування рівняння з параметром такого виду, якою потім доцільно користуватися надалі. Для індивідуалізації самостійної роботи використовую презентації для самоконтролю. Так, під час проведення самостійної роботи навчаючого характеру з теми «Розв’язування нерівностей методом інтервалів» на екран проектую слайд – нерівності, які потрібно розв’язати:
Свиридова2.jpg
Свиридова3.jpg

Завдання індивідуалізовані (значення a, b, c учні «отримують» з тризначного числа, яке для кожного учня надається індивідуально). Через деякий час демонструю слайди з відповідями. Проводячи уроки під гаслом «Задача одна – розв’язань декілька»,доцільно одразу ж на одному слайді в процесі систематизації демонструвати декілька варіантів розв’язання. Наприклад, після вивчення теми «Рівняння прямої», учням пропонується скласти рівняння прямої, яка проходить через дві точки, трьома способами, а розв’язуючи задачі щодо ділення відрізка у заданому відношенні, використовувати і теорему Фалеса.
Приклади уроків, які були проведені в форматі ЗНО:
План-конспект уроку геометрії
ЗНО з математики сприяє більш об’єктивному визначенню рівня математичної грамотності учнів. Тому поряд з традиційними методами і формами перевірки знань та умінь учнів важливо частіше використовувати завдання тестового характеру (з вибором однієї правильної відповіді, на всановлення відповідності,з коротким записом відповіді); пропонувати відповідні тренінги, на яких учнів ознайомлюють із тематикою та структурою завдань, стратегією та тактикою виконання роботи; проведення робіт контролюючого та навчаючого характеру, наближених до «формату» ЗНО; після вивчення кожної теми на уроці узагальнення та систематизації пропонувати відповідні тестові завдання.
Приклади контрольних робіт
Контрольна робота 6 клас
Контрольна робота 5 клас

2. Психологічний супровід підготовки учнів до тестування

Найголовнішим моментом при підготовці до тесту з математики і при самому написанні тестових завдань є чітке знання теорії, далі - суворе дотримання послідовності у розв'язуваннях. Часто учні роблять помилки саме від хвилювання. Або поспішаючи у легких прикладах з очевидним розв'язком. Слід бути особливо уважними і ретельними. Також слід націлювати свою увагу на пошук логічних законів вже на базі вивченої теорії. Тести дійсно іноді здаються дуже складними. Адже вони дозволяють виокремити учнів, що можуть добросовісно вивчити матеріал, які можуть застосовувати подібні перетворення, які вміють мислити самостійно і не бояться приймати рішення. Саме для того, щоб навчання продовжили за обраним фахом ті, хто дійсно наполегливо працює і має відповідні здібності.
• Для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання вчителю рекомендується підібрати комплект навчальних засобів: навчальні програми з предмета, «Інформаційні матеріали» підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти, шкільні підручники, довідники, збірники тестових завдань та інші посібники. Користуватись варто тільки тими підручниками, посібниками та збірниками, що рекомендовані МОН України та УЦОЯО.
• Готувати учнів до ЗНО необхідно на різних етапах навчання:
- під час вивчення нового матеріалу;
- під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання);
- для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестовівправи);
- як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю).
• Рекомендувати учням виконувати тестові завдання із предметних збірників «Інформаційні матеріали» УЦОЯО, які навчають працювати динамічно, дотримуючись визначених часових параметрів, дають можливість практикуватися на бланках відповідей.
• Для підготовки до ЗНО варто використовувати позаурочний час (групові та індивідуальні консультації).
Безумовно, основна робота по психологічній підтримці проводиться на підготовчому етапі. Необхідно пам'ятати, що надання психологічної допомоги при підготовці до ЗНО – це свого роду «швидка допомога», тобто неможливо розвинути ті функції, які не були розвинені впродовж вчення в школі, але можна допомогти дитяті знайти ресурс і більш повно проявити свій потенціал. Виявлення дітей, що мають особові і пізнавальні труднощі при підготовці і здачі ЗНО, можливо декількома способами:
- в результаті спостережень,
- за підсумками експертної оцінки психологів,
- за підсумками фронтальної планової діагностики, проведеної на раніших етапах,
На етапі підготовки до тестування можна використовувати різні форми психологічної підтримки:
• Індивідуальні консультації випускників. Ця форма роботи більшою мірою підходить для тих дітей, чиї труднощі більшою мірою мають особовий характер.
• Складання рекомендацій для учнів і їх батьків. Ця форма роботи особливо підходить в тому випадку, якщо наявні труднощі мало схильні до коректувальної дії. Дуже поважно фіксувати ці рекомендації у письмовій формі, щоб батьки і підлітки могли їх використовувати як пам'ятку.(див. додаток)
Додаток

Література:

1. Ямницький В.М. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці. Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / В.М. Ямницький; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 40 с. — укp.
2. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нар. укр. акад. – Х.: Вид – во НУА, 2005. - 360 с.
3. Кроль В.М. Психологія і педагогіка. - М.: Вища школа. 2001
4. Лептіна І., Семенова Н. Використання ефективних технологій навчання // Вчитель. 2003. №1.
5. Хуторський А.В. Евристичне навчання: Теорія, методологія, практика. - М.: Міжнародна педагогічна академія. 1998.
6. http://text.ru/rd/aHR0cDovL3NvbG9uY2hha2l2c2thLmppbWRvLmNvbS%2FQt9C90L4tMjAxNS%2FQstGB0LUt0L%2FRgNC%2BLdC30L3Qvi8%3D
7. http://text.ru/rd/aHR0cDovL2Zpem1hdHNzcHUuc3VteS51YS9Lb25mZXJlbmNpaS9zYm9yL2l0bS9JVE0tMjAwOS5wZGY%3D