"Електронні засоби навчання в роботі вчителя екології"

Материал из Заповікі
Перейти к: навигация, поиск

Доброго дня, шановні колеги!

Тут Ви можете ознайомитись із матеріалми семінару, щодо використання в роботі вчителя екології електронних засобів навчання!

Провідну роль у набутті екологічних знань та формуванні певних умінь та навичок відіграє загальноосвітній навчальний заклад. Але існують певні чинники, які негативно впливають на результати навчально-виховного процесу з екологічної освіти, одним із головних є невирішеність проблеми підготовки педагогічних кадрів з екології.

Пропонуємо розглянути один із можливих шляхів підвищення екологічної та ІКТ компетентності вчителів екології, через участь у проекті "Школа сучасних знань".

Динамічний розвиток сучасного суспільства, світова глобалізація, бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій впливає на перерозподіл світового освітнього простору, потребує забезпечення можливості отримання якісної освіти і вимагає нових підходів до організації процесу підготовки молодого покоління до суспільного життя. Необхідними умовами повноцінної, практично зорієнтованої освіти є її доступність та зорієнтованість на використання сучасних інноваційних засобів навчання, зокрема Інтернет-технологій.

Доступ до мережі Інтернет відкриває шлях до глобальної всесвітньої інформаційної бази, кардинально змінює процес спілкування, що не може не вплинути на особистісні риси сучасної людини та на освітні процеси.

Інформатизація освіти Запорізької області передбачає створення єдиного інформаційного освітнього простору, одним із завдань якого є розробка електронного освітнього контенту, запровадження навчання на засадах дистанційних технологій, створення умов для мережевого спілкування всіх учасників освітнього процесу в будь-якому місці і в будь-який час, незалежно від форми навчання учнів.

Метою проекту Школа сучасних знань є:

- створення умов для забезпечення якісної допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів,

- надання їм можливості отримати основні або додаткові знання на засадах інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними завданнями проекта є:

- створення єдиного навчального інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань»;

- розробка та впровадження в освітній простір електронного навчального контенту на базі єдиного навчального інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань»;

- використання створеного електронного контенту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області;

- забезпечення психолого-педагогічного супроводу допрофільної та профільної підготовки учнів, а також науково-методичної допомоги керівникам навчальних закладів та вчителям в організації навчання з профільних дисциплін.

Одним із етапів реалізації програми є:

- організація на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР цільових робочих груп з провідних вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області для адаптації навчальних програм з профільних дисциплін до вимог електронного контенту та забезпечення його експертизи;

- проведення науково-методичних та навчально-практичних заходів (тренінгів, семінарів, майстер-класів тощо) для вчителів області щодо використання електронного веб-ресурсу «Школа сучасних знань» в освітній практиці ЗНЗ;

- розміщення на веб-ресурсі «Школа сучасних знань» навчальних курсів з різних профільних дисциплін;

- здійснення організаційних заходів з надання доступу учням і вчителям старшої школи Запорізького регіону до електронного контенту веб-ресурсу «Школа сучасних знань»;

- інтеграція інформаційно-комунікаційного середовища «Школа сучасних знань» до єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області та розвиток регіонального партнерства в сфері надання освітніх послуг учням ЗНЗ.

Автори та розробники

електронних курсів на платформі «Школа сучасних знань» стали члени творчої групи вчителів біології та екології, яка працювала на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР:

- А.В. Дєнєжкіна, вчитель багатопрофільного ліцею № 99; О.М. Фролова, вчитель, багатопрофільного ліцею № 99;

- І.В.Верьовкіна, вчитель ЗНВК «Мала гуманітарна академія»;

- О.Б. Злотнікова, вчитель-методист ЗНЗ № 94;

- Ю.В.Лашина, вчитель ЗНВК «ОСНОВА»;

- Г.В.Яременко, вчитель-методист гімназії № 28;

- Ю.А.Мазурова, вчитель гімназії № 47;

- Ю. В.Мамчур, вчитель НВК № 67;

- Л.Г.Терещенко, вчитель ЗНЗ № 60 м. Запоріжжя;

- В.П.Михальченко, вчитель ЗОШ I-III ступенів № 11 м. Мелітополя.

Результати:

- Навчальний курc з біології та екології. 7-9 клас (допрофільна підготовка) (авторський колектив)

Провідними елементами даного курсу є біологічні, екологічні ідеї та теоретичні узагальнення, які становлять важливий компонент загальнолюдської культури: зв'язок будови і функцій організмів, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок живих систем і неживої природи, зв'язок людини і природи. Структурування навчального матеріалу сприяє об'єднанню окремих знань у систему, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння навчального матеріалу, знімає необхідність запам'ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку мислення. Організаційні матеріали складаються з опису навчального курсу, мети та завдання навчання, навчально-тематичного плану, критеріїв оцінки навчальних досягнень, переліку обов’язкової та додаткової літератури для учнів, глосарію, бібліотеки додаткових ресурсів. У теоретичному блоці коротко, у вигляді опорного конспекту, розкрито основний зміст даної теми. Для закріплення вивченого матеріалу у цікавій формі підібрані завдання, виконання практичних робіт, самостійних робот, тести. Щоб зацікавити школярів до вивчення матеріалу та урізноманітнити його, в дидактичні матеріали додатково внесені відеоролики. Для кращого різнобічного сприйняття та засвоєння матеріалу створено презентації. Практичну частину курсу складають лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроків біології та екології. Після вивчення кожного розділу передбачені тестові завдання для перевірки рівня засвоєння отриманих знань, завдання для самоперевірки, інтерактивні вправи і т.д. В даному курсі передбачено питання для запитів та діалогу. Учень має можливість задати питання по незрозумілому матеріалу і отримати відповідь від тренера. Щоб розвивати пізнавальний інтерес підібрано контрольні та тестові завдання для самоперевірки та оцінювання знань, творчі завдання. З метою довідок створено глосарій, або словничок.

- Навчальний курс з біології та екології. 10-11 клас (профільна підготовка) (авторський колектив):

Провідними елементами даного електронного курсу є біологічні, екологічні ідеї та теоретичні узагальнення, які становлять важливий компонент загальнолюдської культури: зв'язок будови і функцій організмів, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок живих систем і неживої природи, зв'язок людини і природи. Навчальний курс було розроблено відповідно до структури та змісту профільних програм з біології та екології. Структурування навчального матеріалу сприяє об'єднанню окремих знань у систему, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння навчального матеріалу, знімає необхідність запам'ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку мислення. Організаційні матеріали складаються з опису навчального курсу, мети та завдань навчання, навчально-тематичного плану, критеріїв оцінки навчальних досягнень, переліку обов’язкової та додаткової літератури для учнів, глосарію, бібліотеки додаткових ресурсів. Навчальні модулі включають наступні розділи: неорганічні речовини живих організмів; ліпіди; вуглеводні; білки; ферменти; нуклеїнові кислоти; біосинтез білку; фотосинтез; хемосинтез; клітинне дихання; ділення клітини; віруси; бактерії; генетика; закони спадковості; мінливість; селекція; екологія; біосфера; еволюція; філогенез. У теоретичному блоці коротко розкрито основний зміст даної теми. Для закріплення вивченого матеріалу у цікавій формі підібрані завдання; виконання практичних робіт, самостійних робіт, тестів. Для збільшення інтересу школярів щодо вивчення матеріалу та різноманітності в дидактичні матеріали додатково внесені відеофрагменти. Для різнобічного сприйняття та засвоєння матеріалу створено презентації. Практичну частину курсу складають лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроків біології та екології. Після вивчення розділів передбачені тестові завдання для перевірки рівня засвоєння отриманих знань, завдання для самоперевірки, інтерактивні вправи і т.д. В даному курсі передбачено розділ для запитів та діалогу. Учень має можливість задати питання по незрозумілому матеріалу і отримати відповідь від тренера. Щоб розвивати пізнавальний інтерес підібрано контрольні та тестові завдання для самоперевірки та оцінювання знань, творчі завдання. З метою довідок створено глосарій (словник основних термінів та понять курсу).

- Електронний курс з біології для учнів 10 класу;

- Електронний курс з біології для учнів 11 класу;

- Електронний курс з екології для учнів 10 класу (Михальченко В.П., вчитель біології Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11):

Навчальний курс з біології для учнів 10 класу було розроблено відповідно до програми з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). Курс складається з інформаційного та навчальних модулів. В інформаційному модулі увазі учнів представлена програма навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології у системі загальної освіти; план роботи курсу; глосарій; список обов’язкової та додаткової літератури для учнів; список інформаційних джерел, використаних вчителем. Складові інформаційного модулю дають змогу більш ефективно спланувати та організувати роботу викладача (тренера) та учнів. Перед початком роботи учням пропонується пройти вхідне тестування, що дає змогу визначити рівень навчальних досягнень.

Начальні модулі складаються із наступних розділів: біологія - наука про життя; системна організація живої природи; елементарний склад біологічних систем; неорганічні речовини живих організмів; біомолекулярний склад природи; структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітини; основні процеси клітинного рівня; самовідтворення клітини; віруси; організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси; властивості організмів: розмноження та індивідуальний розвиток. Структурування навчального матеріалу сприяє об'єднанню окремих знань у систему, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння навчального матеріалу, сприяє розвитку мислення.

У кожному навчальному модулі розкрито основний зміст даної теми; внесені відеофрагменти; створено презентації. Практичну частину курсу складають лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроків біології. Після вивчення кожного розділу передбачені тестові завдання для перевірки рівня засвоєння отриманих знань, завдання для самоперевірки і т.д. В даному курсі передбачено розділ для запитів та діалогу (ресурс «Спілкування»). Учень має можливість задати питання по незрозумілому матеріалу і отримати відповідь від тренера. Навчальний курс з біології для учнів 11 класу було розроблено відповідно до програми з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень). Дистанційний курс складається з інформаційного та навчальних модулів. В інформаційному модулі увазі учнів представлена програма навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології у системі загальної освіти; план роботи курсу; глосарій; список обов’язкової та додаткової літератури для учнів; список інформаційних джерел, використаних вчителем. Складові інформаційного модулю дають змогу більш ефективно спланувати та організувати роботу викладача (тренера) та учнів.

У кожному навчальному модулі розкрито основний зміст даної теми; внесені відеофрагменти; створено презентації. Практичну частину курсу складають лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроків біології. Після вивчення кожного розділу передбачені тестові завдання для перевірки рівня засвоєння отриманих знань, завдання для самоперевірки і т.д.

Навчальний електронний курс з екології для учнів 10 класу було розроблено відповідно до програми «Екологія (10-11 класи). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Профільний рівень».

Дистанційний курс складається з інформаційного та навчальних модулів. В інформаційному модулі увазі учнів представлене календарне планування; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з екології; «спілкування» щодо практичних робіт; блог вчителя; глосарій; список обов’язкової та додаткової літератури для учнів; список інформаційних джерел, використаних вчителем; електронні підручники з екології. Складові інформаційного модуля дають змогу більш ефективно спланувати та організувати роботу викладача (тренера) та учнів. Навчальні модулі складаються із наступних розділів: вступ; природа і людина: системний підхід; світовий розвиток і екологія; техногенез і економіка; природокористування як наука про відношення людини до природних компонентів; промислове природокористування; сільськогосподарське природокористування; рекреаційне природокористування; транспорт і природокористування; військова справа і природокористування; наука і природокористування; узагальнення курсу. Матеріал розподілений у логічній послідовності. Зміст і структура сприяють об'єднанню окремих знань у систему та зорієнтовані на розв'язання навчальних завдань курсу екології. Структурування навчального матеріалу, забезпечує їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння навчального матеріалу, сприяє розвитку мислення. У кожному навчальному модулі розкрито основний зміст даної теми; внесені відеофрагменти; створено презентації. Запропоновані завдання різноманітні та оригінальні, стимулюють розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності учнів. Практичну частину курсу складають лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроків екології. Після вивчення кожного розділу передбачені тестові завдання для перевірки рівня засвоєння отриманих знань, завдання для самоперевірки і т.д.

Використання електронних засобів навчання (курсів):

- авторський курс (тренерами виступають розробники та автори курсу);

- курс вчителів-асистентів (будь-який вчитель має змогу зареєструватись на курсі та на його основі створити свій власний);

- тренажер (учні працюють з курсом самостійно).

Таким чином, участь вчителів природничих дисциплін Запорізької області в освітньому проекті «Школа сучасних знань» сприяє:

- поліпшенню якості шкільної профільної освіти;

- створенню і використанню у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів та організації ефективного доступу до них через Інтернет;

- створенню умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти та для соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

- наданню освітніх послуг старшокласникам, які бажають отримати додаткові знання і освіту паралельно з традиційним навчанням у школі; - розвитку регіонального партнерства в сфері надання освітніх послуг учням ЗНЗ;

- підвищенню професійної компетентності вчителів-природничників загальноосвітніх навчальних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.


Відкрита реєстрація на тренінги 2018 року!

Запрошуємо!!!

Про реєстрацію на тренінги у 2018 році (Лист № 504 від 25.09.2017)

Тренінг (малюнок).jpg

Для вчителів екології розроблений та готовий до використання тренінг Тренінг "Електронні засоби навчання в роботі вчителів, які викладають екологію та курс «Екологія рідного краю»"

Детальніше з матеріалами курсів можна ознайомитись за посланнями:

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/ Школа сучасних знань.

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=98 Навчальний курс з біології та екології. 7-9 клас (допрофільна підготовка).

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=199 Навчальний курс з біології та екології. 10-11 клас (профільна підготовка).

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=89 Електронний курс з біології для учнів 10 класу.

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/enrol/index.php?id=118 Електронний курс з біології для учнів 11 класу.

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=88 Електронний курс з екології для учнів 10 класу.


Обговорення

Свої запитання та пропозиції залишайте на сторінці обговорення (не забувайте ставити підпис)