Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів щодо фасилітації гри та реалізації ігрових методів навчання в освітньому просторі Запорізького регіону»

Співробітники лабораторії:
Шульга Людмила Миколаївна – завідувач Лабораторії, к.пед.н., доцент кафедри дошкільної освіти;
Гура Тетяна Євгенівна – науковий керівник Лабораторії, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, д.психол.н., професор;
Байєр Ольга Миколаївна – головний науковий співробітник Лабораторії, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти;
Чемодурова Юлія Миколаївна – головний науковий співробітник Лабораторії, к.психол.н., доцент кафедри менеджменту освіти та психології.

Діяльність НДЛ спрямовано на забезпечення реалізації основних напрямів співпраці КЗ «ЗОІППО» ЗОР та The LEGO Foundation на наступні 5 років згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між МОН України та The LEGO Foundation (2016), про співпрацю між КЗ «ЗОІППО» ЗОР та The LEGO Foundation (Королівство Данія) (2017, 2019), іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.

Основною метою діяльності Лабораторії є наукове обґрунтування системи науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогів щодо фасилітації гри та реалізації ігрових методів навчання в освітньому просторі Запорізького регіону.

Основними завданнями Лабораторії є забезпечення реалізації основних напрямів співпраці КЗ «ЗОІППО» ЗОР та The LEGO Foundation:

 • вивчення досвіду реалізації ігрових методів навчання, його презентація та поширення;
 • науково-методичний супровід діяльності професійних спільнот (зокрема, ініціатива Play Mate);
 • науково-методичний супровід проєктної діяльності в закладах освіти (зокрема, ініціатива PlayFest);
 • презентація власного досвіду та вивчення досвіду з фасилітації гри, упровадження спецкурсів з підготовки педагогів до реалізації ігрових методів у зарубіжних закладах післядипломної педагогічної освіти, зокрема Данії;
 • участь у міжнародних моніторингових дослідженнях щодо створення екосистемного підходу в освіті, системних та стійких трансформаційних змін, особливостей впровадження діяльнісного підходу та підходу «навчання через гру»;
 • здійснення наукових досліджень із підготовки педагогів до впровадження підходу «навчання через гру», опублікування їхніх результатів у міжнародних та вітчизняних наукових виданнях;
 • організація та проведення Регіональних науково-практичних діалог-сесій «Навчання через гру: науково-практичний вимір», «Діяльнісний підхід 2.0: теорія та практика впровадження»;
 • організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Навчання через гру в освітньому просторі України: досвід, виклики, ідеї та рішення».

Основні напрями діяльності Лабораторії:

 • дослідницький: фундаментальні та прикладні дослідження з проблем розробки, вивчення й упровадження фасилітації гри та реалізації ігрових методів навчання у сфері освіти; створення бази даних; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності науково-дослідної лабораторії;
 • просвітницький: пошук, обґрунтування й узагальнення інноваційного досвіду з фасилітації гри та реалізації ігрових методів навчання; надання консультативної науково-методичної допомоги різним категоріям педагогічних працівників системи освіти;
 • видавничий: підготовка публікацій (статей, посібників, методичних рекомендацій, опису результатів дослідно-експериментальної роботи тощо) за проблемою Лабораторії у формі навчально-методичних посібників, збірників, статей у фахових науково-методичних виданнях і засобах масової інформації.

Список публікацій співробітників

Сайт лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Метапредметні засади забезпечення якості шкільної природничої освіти»

Співробітники лабораторії:
Фролов Дмитро Олександрович – завідувач Лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін;
Васильченко Лілія Володимирівна – головний науковий співробітник Лабораторії, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін;
Гребінь Світлана Миколаївна – головний науковий співробітник Лабораторії, кандидат філософських наук, доцент кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін.

Основною метою роботи Лабораторії є розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити навчально-методичне забезпечення інтегрованих курсів «Природничі науки».

Основні завдання: працюючи над реалізацією цієї мети, відділ здійснює науково-методичну діяльність за такими основними напрямами:

 • розроблення навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів;
 • підготовка вчителів до впровадження курсу в освітню практику;
 • здійснення експериментального навчання;
 • забезпечення наставницької підтримки вчителів експериментальних закладів освіти;
 • моніторинг ефективності результатів експерименту;
 • узагальнення результатів експериментального навчання, коригування навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу;
 • інформування педагогічної спільноти й громадськості про хід та результати експерименту.

Основні напрямки діяльності:

 • розроблення навчально-методичного забезпечення (підручників й посібників для учнів; методичних посібників для вчителів; веб-сайту інформаційно-комунікаційної та дидактичної підтримки курсу);
 • апробація методик реалізації навчальних програм;
 • розроблення системи підготовки (сертифікації) вчителів до впровадження курсу;
 • узагальнення даних про якість освіти в умовах експериментального навчання.

Список публікацій співробітників

e-mail: kafedradidakt@gmail.com

Сайт лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Науково-методичні засади створення безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі»

Співробітники лабораторії:

Півненко Юлія Володимирівна – завідувач лабораторії, кандидат педагогічних наук;
Аксьонова Олена Петрівна – головний науковий співробітник лабораторії, кандидат педагогічних наук; доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя;
Барліт Оксана Олександрівна – головний науковий співробітник лабораторії, кандидат педагогічних наук; доцент кафедри теорії та методики виховання;
Фокша Світлана Євгеніївна – науковий співробітник лабораторії.

Метою діяльності лабораторії є розробка та наукове обґрунтування системи науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогів щодо створення безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти Запорізької області.

Основними завданнями Лабораторії є:

 • вивчення, узагальнення, висвітлення та розповсюдження провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду створення безпечного і здорового освітнього середовища;
 • здійснення моніторингових досліджень освітнього середовища в закладах освіти Запорізької області (реалізація соціального, здоров’язбережувального та здоров’яформувального компонентів навчання, забезпечення рухової активності учнів під час освітнього процесу, запобігання насильству та булінгу, забезпечення здорового харчування та ін.);
 • розробка та апробація моделі створення безпечного і здорового освітнього середовища в експериментальних закладах освіти Запорізької області;
 • здійснення досліджень з проблеми розвитку професійної компетентності педагогів щодо створення безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти Запорізької області;
 • здійснення науково-методичного супроводу впровадження у практику роботи закладів освіти Запорізької області науково-педагогічного інструментарію з розвитку в учнів компетентностей, необхідних для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки;
 • популяризація науково-практичного досвіду роботи Лабораторії серед наукової та освітянської спільноти, висвітлення досвіду розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти Запорізької області.

Основні напрями діяльності Лабораторії:

 • дослідницький: здійснення фундаментальних та прикладних досліджень з проблеми створення безпечного і здорового освітнього середовища, розвитку професійної компетентності педагогів щодо створення і розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти; створення бази даних; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності Лабораторії;
 • просвітницький: пошук та систематизація інноваційного досвіду створення безпечного і здорового освітнього середовища; надання консультативної науково-методичної допомоги різним категоріям керівних кадрів та педагогічних працівників системи освіти; презентація інноваційного досвіду на різноманітних науково-практичних заходах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 • видавничий: підготовка публікацій (статей у фахових наукових виданнях, монографій, посібників, методичних рекомендацій, опису результатів дослідно-експериментальної роботи тощо) за проблемною темою Лабораторії та засобах масової інформації.


Список публікацій співробітників

e-mail: laboratoriya.bzos@gmail.com

Блог лабораторії

Our Visitor

005058
Users Today : 0
Users Yesterday : 27
Users Last 7 days : 184
Users Last 30 days : 1000
Total Users : 5058
Views Today :
Views Last 30 days : 1845
Total views : 10260
Перейти до вмісту