Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедри

Кафедра менеджменту освіти та психології

Співробітники кафедри:
Афанасьєва Тетяна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри;
Гура Тетяна Євгеніївна – доктор психологічних наук, професор кафедри;
Бабко Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;
Гревцева Євгенія Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри;
Кравченко Тетяна Володимирівна – кандидат наук з державного управління, доцент;
Чемодурова Юлія Миколаївна – доцент, кандидат психологічних наук.
Гладун Анастасія Ігорівна – старший лаборант

Мета діяльності структурного підрозділу:

Головною метою діяльності кафедри менеджменту освіти та психології є впровадження сучасних підходів до освіти дорослих, забезпечення особистісних потреб педагогічних працівників у набутті формальної, неформальної та інформальної освіти, впровадження альтернативних моделей післядипломної педагогічної освіти, науково-методичний та організаційний супровід освітнього процесу в умовах НУШ.

Проблемна тема:

«Розвиток професійної компетентності управлінських кадрів, практичних психологів та соціальних педагогів у системі неперервної освіти».

Пріоритетні напрями роботи:

 • здійснення науково-методичного та організаційного супроводу розвитку професійної компетентності педагогічних працівників Запорізької області у курсовий та міжкурсовий період;
 • оновлення концептуальних засад післядипломної педагогічної освіти управлінців, психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку, освітніх експертів, супервізорів Запорізької області на основі потреб держави, суспільства, освітянського загалу, сучасних досягнень теорії управління, андрагогіки та психології;
 • науково-методичне обґрунтування ефективності комплексної методики психологічного забезпечення процесу формування професійної компетентності управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку, освітніх експертів, супервізорів;
 • науково-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку, освітніх експертів, супервізорів;
 • вивчення, узагальнення і наукове обґрунтування перспективного досвіду керівників закладів освіти, практичних психологів, соціальних педагогів, працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, керівників, консультантів, психологів Центрів професійного розвитку, освітніх експертів, супервізорів;
 • здійснення науково-теоретичних досліджень та експериментальної діяльності у галузі менеджменту освіти, психологічного забезпечення освітнього процесу та ін.;
 • експертиза інноваційної діяльності закладів освіти у галузі менеджменту освіти, практичної психології та соціальної педагогіки;
 • здійснення наукової та науково-педагогічної діяльності.

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Телефон: (061) 233-40-83.

e-mail: kmopsy@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Блог кафедри

Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін

Співробітники кафедри:
Корицька Галина Романівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;
Лісіцин Віталій Вікторович – кандидат філософських наук, доцент;
Сирцова Ольга Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент;
Шацька Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Омельченко Лілія Володимирівна – старший викладач;
Чорна Віра Миколаївна – старший викладач;
Боровик Аліна Володимирівна – старший лаборант.

Мета роботи кафедри:

забезпечення професійного розвитку вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін на принципах демократизму, гуманізму, андрагогіки; впровадження компетентнісного підходу до організації підвищення кваліфікації педагогів протягом професійної кар’єри; створення умов для використання переваг інноваційної підготовки фахівців у післядипломній освіті відповідно до вимог Нової української школи.

Визначена мета зумовлює необхідність вирішення таких завдань:

 • забезпечення якісного навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації закріплених за кафедрою категорій педагогічних працівників (учителів української мови та літератури, вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури, вчителів історії та правознавства, вчителів англійської, німецької та французької мов);
 • забезпечення реалізації Модуля 1 («Соціально-гуманітарна підготовка») навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації педагогів різних категорій;
 • науково-методичне та навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів із метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його педагогічних компетентностей;
 • модернізація змісту, форм, методів та технологій навчання відповідно до вимог інформаційного громадянського полікультурного суспільства;
 • збереження національних традицій і цінностей;
 • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогічних кадрів Запорізької області;
 • організаційно-методичне забезпечення проведення олімпіад, конкурсів серед здобувачів освіти та педагогів області.

Проблемна тема:

«Формування професійної компетентності викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах становлення Нової української школи»

Пріоритетні напрями роботи:

 • якісне й ефективне виконання навчально-тематичних планів, програм підвищення кваліфікації для усіх категорій слухачів (Модуль 1. Соціально-гуманітарна підготовка, Модуль 3. Фахова підготовка);
 • інтеграція педагогічної, психологічної та фахової підготовки для вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • вирішення актуальних проблем теорії й практики безперервного підвищення кваліфікації за спеціальностями кафедри;
 • зростання професійної компетентності, майстерності, творчості, загальної культури та моралі слухачів на курсах підвищення кваліфікації;
 • розвиток фахового й творчого потенціалу, поглиблення знань освітян, вивчення ними передового педагогічного досвіду; формування вміння працювати в умовах гуманізації освіти;
 • участь у проведенні масових заходів ДОН ЗОДА з обдарованою молоддю (олімпіади, конкурси тощо);
 • навчальна, науково-методична, експериментальна й дослідницьку робота, яка спрямовує практичну діяльність освітян у відповідності зі своїми проблемами.

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Телефон: (061) 222-25-82

e-mail: filosof@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт кафедри
Українська на щодень
Українська на щодень: цифровий формат
Камертон філолога
Камертон філолога: інтелектуальний
Світоч України
Навчаємо української: простір цифрових смаколиків
НУШ: навчаємо українською
Сучасний урок української
Дидактична скарбничка (блог творчої групи учителів української мови та літератури Запорізької області)
Літературно-методична самоосвіта вчителя
Час змін (асоціація вчителів історії Запорізького регіону)
Літературна кав’ярня. Запоріжжя
Світ літературного слова. Література. Методика. Творчість

Кафедра дошкільної освіти

Співробітники кафедри:
Байєр Ольга Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент, член Асоціації психолінґвістів України;
Григоренко Галина Іванівна – член-кореспондент Міжнародної Академії педагогічних та соціальних наук, доцент, кандидат педагогічних наук;
Погрiбняк Ніна Василівна – старший викладач, магістр із педагогіки вищої школи;
Шульга Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Юрченко Олена Едуардівна – старший викладач;
Втюріна Лілія Османівна – старший лаборант.

Мета роботи:

Створення умов для підвищення кваліфікації освітян, які працюють у закладах дошкільної освіти Запорізької області на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання, спрямованого на формування компетентного, вмотивованого педагога з використанням практико-орієнтованих динамічних форм і засобів навчання у післядипломній освіті:

 • застосування ІКТ та мультимедійних технологій;
 • мережевих засобів;
 • електронних ресурсів сайту кафедри;
 • тестового контролю;
 • модульності (можливість підвищення кваліфікації на курсах з різними спецкурсами за вибором, що відповідає особистим професійним потребам педагогів);
 • паралельності (можливості одночасного навчання за другою спеціалізацією на інтегрованих КПК);
 • психолого-педагогічного супроводу та проектування траєкторії професійного розвитку працівників дошкільної ланки освіти;
 • безперервності (можливість продовжувати навчання у між курсовий період на тренінгах з різних напрямів професійної діяльності);
 • відкритості (формування єдиного освітнього простору для освіти дорослих на основі дистанційного навчання та участі у наукових та науково-практичних заходах кафедри у міжкурсовий період).

Такі чинники сприятимуть ефективній реалізації педагогами дошкільної ланки завдань Державного стандарту дошкільної освіти – Базового компонента – щодо розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку на сучасних засадах.

Проблемна тема:

«Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу дошкільної ланки у системі неперервної освіти» є складовою наукової теми КЗ «ЗОІППО» ЗОР»

Пріоритетні напрями роботи:

 • організація та проведення курсів підвищення кваліфікації різної категорії працівників дошкільної ланки освіти відповідно до освітніх потреб педагогічного загалу області шляхом впровадження в освітній процес КПК сучасних педагогічних технологій, андраґогічних засад, динамічних, практико-орієнтованих, тренінгових форм навчання та розвитку дигітальної компетенції педагогів;
 • організація та проведення навчання педагогів та керівників в системі дошкільної освіти у між-курсовий період на проблемних семінарах, тренінгах, наукових заходах, у творчих групах тощо;
 • щорічне проведення Всеукраїнського науково-практичного проблемного семінару «Літня школа для дорослих»;
 • організація та проведення конкурсів фахової майстерності «Методист року»; «Україна – рідний край»; «Лідер року»; «Перлинки запорізького краю», обласного заходу «День дошкілля»;
 • здійснення науково-дослідної та експериментальної діяльності з актуальних проблем розвитку, виховання та навчання дошкільників в ЗДО;
 • здійснення наукового-методичного супроводу та програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти регіону;
 • організація та якісне проведення заходів кафедри дошкільної освіти щодо реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в системі дошкільної освіти Запорізької області;
 • організація і проведення заходів щодо реалізації наступності у роботі дошкільної і початкової ланки освіти згідно положень Концепції «Нова Українська школа»;
 • експертиза матеріалів інноваційної діяльності дошкільних навчальних закладів, педагогів під час атестації тощо;
 • впровадження в освітню діяльність закладів дошкільної освіти досягнень в галузі дитячої психології та дошкільної педагогіки, новітніх педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду узагальненого під науковим керівництвом спеціалістів кафедри;
 • впровадження в освітню діяльність ЗДО регіону методичних матеріалів і педагогічних практик Всеукраїнських та Міжнародних проектів «Впевнений старт», «Вчимося жити разом», «Садочок – простір дружній до дитини» та «Безмежний світ гри» (Lego) – проведення тренінгів та здійснення супроводу діяльності опорних ЗДО з названих напрямів;
 • здійснення міжнародних та вітчизняних зв’язків з вищими навчальними закладами, їх кафедрами, науково-дослідними лабораторіями, центрами, діяльність яких спрямована на розвиток, виховання та навчання дітей до семи років тощо;
 • створення умов для здійснення психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогів дошкільної ланки для підготовки їх до професійної атестації і майбутньої сертифікації.

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Телефони: (061) 233-40-02, (061) 236-30-94

e-mail: kdo@zoippo.net.ua (кафедра), mkkdo@i.ua (методичний кабінет кафедри)

Веб-ресурси:
Сайт кафедри

Кафедра початкової освіти

Співробітники кафедри:
Нікулочкіна Олена Василівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
Варецька Олена Володимирівна – професор, доктор педагогічних наук, професор;
Мельник Олександр Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент;
Хаустова Олена Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Гуркова Тетяна Павлівна – старший викладач;
Петрик Ольга Володимирівна – старший викладач;
Покрова Світлана Василівна – старший викладач;
Анісімова Галина Олексіївна – методист;
Тимощенко Ірина Олександрівна – старший лаборант.

Мета роботи:

Поглиблення теоретико-методичних знань учителів шкіл І ступеня з проблем організації педагогічного процесу в початковій ланці освіти закладів усіх типів, створення системи науково-методичної післядипломної освіти вчителів початкових класів, здійснення науково-експериментальних досліджень, пов’язаних з питаннями навчання, розвитку й виховання молодших школярів, а також розвитку професійної компетентності педагогів, забезпечення співробітництва з працівниками профільних кафедр інститутів, академій післядипломної освіти, вищих навчальних закладів Запорізької області, України, зарубіжжя.

Проблемна тема:

Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.

Пріоритетні напрями роботи:

 • Кафедра здійснює організаційно-методичний супровід та науково-методичне забезпечення проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Запорізької області, закріплених за нею профілів.
 • Кафедра розробляє освітні програми курсів підвищення кваліфікації, забезпечує якісне й ефективне виконання навчально-тематичних планів і програм.
 • Викладачі кафедри згідно з планами інституту проводять лекційні семінарські, практичні, лабораторні та інші види навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації, факультетах перепідготовки, у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.
 • На кафедрі готуються матеріали та здійснюється вхідне та вихідне тестування слухачів, організується і проводиться педагогічна практика, забезпечується керівництво самостійною роботою слухачів.
 • Кафедра здійснює науково-теоретичний супровід міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень, конкурсів тощо), які проводяться в Запорізькій області.
 • Викладачі кафедри рецензують матеріали досвіду роботи й конкурсних робіт педагогічних працівників Запорізької області, творчі курсові проекти слухачів курсів підвищення кваліфікації, автореферати дисертаційних досліджень або інші матеріали, що надходять до інституту.
 • Викладачі кафедри готують і видають матеріали в наукових, науково-методичних, методичних, педагогічних та фахових виданнях.
 • Кафедра веде науково-дослідну та науково-методичну роботу, розробку актуальних проблем підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів, закріплених за нею; упровадження в практику результатів наукових досліджень, інноваційних педагогічних технологій; організацію пошукової та експериментальної роботи з метою реалізації власних розробок, надання допомоги колективам навчальних закладів, установ, експериментальних майданчиків; розробку та вдосконаленню навчальних, навчально-тематичних планів, програм підвищення кваліфікації та перепідготовки категорій педагогічних працівників, закріплених за кафедрою, спецкурсів і семінарів з освоєння інноваційних педагогічний технологій; розробку комплексу науково-методичного забезпечення навчання слухачів у процесі курсової перепідготовки та самоосвіти; підготовку та рецензування навчальних та науково-методичних посібників освітян області; підготовку наукових доповідей, повідомлень, рецензування наукових матеріалів, дисертацій, монографій; організацію та проведення спільно з іншими підрозділами науково-практичних семінарів, наукових конференцій різного рівня та інших заходів; здійснення власних науково-дослідних проектів, участь у науково-дослідних проектах інших організацій за умови узгодження з ректором Інституту.
 • Кафедра бере участь у всіх громадських заходах інституту.
 • Кафедра підтримує зв’язки та обмінюється інформацією з іншими підрозділами інституту, з кафедрами інших вузів, творчими асоціаціями педагогічних працівників.

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Телефон: (061) 222-25-83

e-mail: kpo@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт кафедри

Кафедра дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін

Співробітники кафедри:
Васильченко Лілія Володимирівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
Бабкова Олена Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
Гребінь Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент;
Полюга Світлана Ігорівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Фролов Дмитро Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач;
Пуценя Валерія Олегівна – лаборант.

Мета роботи:

Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до професійної діяльності з оновленим змістом природничо-математичної освіти в умовах реформування школи.

Проблемна тема:

Розвиток компетентностей суб’єктів дидактичного процесу в системі післядипломної педагогічної та безперервної природничо-математичної освіти.

Пріоритетні напрями роботи:

 • Аналіз впровадження оновленого змісту шкільної природничо-математичної освіти та його регіональний науково-методичний супровід в умовах реформування;
 • Участь у проекті «Школа сучасних знань»;
 • Планування і науково-методичне забезпечення, проведення науково-методичних і організаційних заходів з підвищення якості фахової кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу закладів освіти Запорізької області;
 • Експертне оцінювання та проведення науково-методичного моніторингу за апробацією, впровадженням нових шкільних підручників та електронних ППЗ, реформованого змісту шкільної природничо-математичної освіти;
 • Організація, розвиток та систематизація, узагальнення результатів діяльності творчих груп вчителів з вирішення актуальних проблем реалізації оновленого змісту освіти, включаючи регіональну компоненту шкільної природничо-математичної освіти;
 • Участь у Всеукраїнських та міжнародних освітньо-педагогічних виставках за результатами інноваційних розробок та досліджень;
 • Публікація результатів науково-методичних досліджень працівників, представників наукової школи кафедри у науковому збірнику ЗОІППО та педагогічних фахових виданнях, матеріалах конференцій, пропаганда інноваційних розробок у педагогічній газеті «Освітній простір Запоріжжя»;
 • Продовження роботи зі здібними й обдарованими дітьми, проведення учнівських предметних олімпіад (ІІ і ІІІ тури, підготовка до проведення ІV туру), Всеукраїнських конкурсів з дисциплін природничо-математичного циклу «Левеня», «Колосок» тощо;
 • Подальший розвиток наукової школи кафедри, підготовка здобувачів;
 • Робота з творчо працюючими вчителями на курсах підвищення кваліфікації, у творчих групах за актуальною тематикою з підготовки науково-педагогічних публікацій, проведення фахових конкурсів «Вчитель року»;
 • Організація і проведення науково-практичної інтернет-конференції в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»;
 • Творча співпраця з АПН України, Академією вищої освіти України та міжнародна співпраця з ІПН (Молдова), Прешовським університетом (Словаччина), БДПУ ім. Максима Танка (Бєларусь), Філія Акціонерного товариства «Національний центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Орлеу» по Північно-Казахстанській області».

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Телефон: (061) 236-30-96

e-mail: didakt@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт кафедри
Блог вчителів математики
Віртуальне методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії
Віртуальне методичне об’єднання вчителів хімії
Віртуальне методичне об’єднання вчителів біології
Віртуальне методичне об’єднання вчителів географії
Віртуальне методичне обєднання вчителів екології

Кафедра теорії та методики виховання

Співробітники кафедри:
Барліт Оксана Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
Могілевська Вікторія Моїсеівна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент;
Олійник Юрій Іванович – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
Сібіль Олена Іванівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент;
Гура Світлана Павлівна – старший викладач кафедри.
Бурова Ніна Олександрівна – старший лаборант кафедри

Мета роботи:

Забезпечення необхідних науково-теоретичних, методичних та організаційних умов для розвитку виховних систем освітніх закладів у відповідності до завдань ЗОІППО в реалізації Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки

Проблемна тема:

 • Формування гуманістичних цінностей суб’єктів виховного простору сучасного освітнього закладу
 • Пріоритетні напрями роботи:
 • сприяння побудові ефективної системи національно-патріотичного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;
 • сприяння підвищенню професійного рівня інститутів виховання в системі освіти регіону;
 • розвиток гуманістичних принципів, удосконалення механізмів громадянського, національно-патріотичного, сімейного та морально-духовного виховання;
 • активізація та координація суб’єктів виховання у процесі формування цілісного виховного простору регіону;
 • сприяння підвищенню професійного рівня системи управління виховною діяльністю в закладах освіти та забезпечення взаємодії з усіма інститутами виховання;
 • здійснення науково-дослідної роботи викладачами кафедри з подальшим впровадженням її результатів у навчально-виховний процес навчальних закладів;
 • матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу кафедри відповідно запитам і потребам слухачів щодо їх професійної та науково-методичної підготовки, а також сучасним вимогам інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу;
 • розвиток соціального та професійного партнерства з закладами різного типу та виду освіти, а також базовими закладами кафедри.

Список публікацій співробітників

Телефони: (061)222-25-81

e-mail: ktmv@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:

Кафедра реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя

Співробітники кафедри:
Аксьонова Олена Петрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР з плавання, учитель-методист вищої кваліфікаційної категорії;
Авдєєва Світлана Олександрівна – старший викладач;
Мінакова Ірина Валентинівна – старший викладач, учитель-методист вищої кваліфікаційної категорії, відмінник освіти;
Півненко Юлія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, учитель-методист вищої кваліфікаційної категорії;
Циганок Олександра Владиславівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
Скрипник Альона Володимирівна – старший лаборант.

Мета роботи:

Забезпечення теоретико-методологічної та методичної підготовки педагогічних кадрів закладів освіти реабілітаційно-корекційної спрямованості у різних формах післядипломної освіти (курси, семінари, творчі групи, майстер-класи тощо)

Проблемна тема: 

“Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах нової української школи: корекційно-розвитковий аспект”

Пріоритетні напрями роботи:

 • розробка, наукове обґрунтування здоров’язбережувальних, здоров’яформувальних і корекційно-розвивальних технологій, методів і форм роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в освітньому середовищі;
 • формування в слухачів курсів підвищення кваліфікації, учасників семінарів, творчих груп операційно-технологічної, мотиваційної, рефлексивної сфер педагогічної діяльності в контексті збереження, формування, відновлення здоров’я та корекції порушеного розвитку суб’єктів освітнього середовища;
 • наукове керівництво та консультування суб’єктів освітнього середовища в контексті збереження, формування, корекції та реабілітації всіх видів здоров’я дітей і підлітків.

Список публікацій співробітників

Телефони: (0612) 36-30-98, (0612) 33-40-53

e-mail: zdor@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт кафедри
Лідер (віртуальне МО спеціалістів з фізичного виховання дітей і підлітків у ЗНЗ Запорізької області)
Блог учителів основ здоров’я Запорізької області (віртуальне МО)

Кафедра інформатичної та технологічної освіти

Співробітники кафедри:
Швець Юлій Олександрович – завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук;
Іванов Сергій Аркадійович – доцент, кандидат технічних наук;
Чернікова Людмила Антонівна – доцент, кандидат педагогічних наук;
Стадниченко Кіра Валентинівна – старший викладач;
Лукачевич Андрій Федорович – старший викладач;
Давидовський Максим Володимирович – доцент, кандидат фізико-математичних наук;
Здоровець Оксана Олександрівна – старший лаборант.

Мета роботи: 

Організація освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації вчителів інформатики, трудового навчання та “Технології”, креслення; науково-методичний супровід впровадження ІКТ в освітній процес.

Основні завдання:

 • Забезпечення: навчання педагогів на курсах підвищення кваліфікації та тренінгах; методичного супроводу учасників інформатизації освіти; розвитку професійної компетентності вчителів інформатики, трудового навчання та курсу «Технології», креслення; методичної підтримки викладання курсу інформатики; методичної підтримки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність освітніх закладів та відділів (управлінь) освіти; розвиток матеріально-технічної бази кафедри.
 • Науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід: роботи з учнями та вчителями в галузі інформатики, інформаційних та виробничих технологій, медіа- та STEM-освіти; впровадження хмарних технологій, квест-технології, сервісів Веб 2.0 в освітній процес; розвитку віртуальних методичних об’єднань; роботи з вчителями щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи відповідно до концепції «Нова українська школа».
 • Координація державних та регіональних освітніх проєктів, програм, експериментів та досліджень в галузі ІКТ в Запорізькій області.

Список публікацій співробітників

Телефони: (0612) 36-30-99

e-mail: kito@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт кафедри
ІСУО Запоріжжя
Портал ЗапоВікі
Школа сучасних знань
Юний програміст

Our Visitor

006035
Users Today : 22
Users Yesterday : 37
Users Last 7 days : 217
Users Last 30 days : 770
Total Users : 6035
Views Today : 37
Views Last 30 days : 1568
Total views : 12169
Перейти до вмісту