Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Центри

Обласний науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти

Співробітники центру:
Шумада Роман Ярославович – завідувач центру;
Лук’янчук Евеліна Анатоліївна – методист;
Іванова В.В. – методист.

Основні завдання центру:

 • організація та проведення моніторингових досліджень якості освіти в Запорізькій області, в тому числі міжнародних, загальнодержавних, а також внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності Інституту;
 • здійснення систематичних досліджень різних напрямів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, післядипломної освіти та об’єктів освітнього середовища;
 • підготовка аналітичних, інформаційних, статистичних та інструктивних матеріалів для обласних органів управління у сфері освіти та підрозділів Інституту;
 • організація підготовки та проведення в Запорізькій області зовнішнього незалежного оцінювання (далі по тексту – ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти із залученням співробітників інших підрозділів Інституту;
 • надання науково-методичної та навчально-методичної допомоги структурним підрозділам, педагогічним працівникам, керівникам закладів освіти, органам управління у сфері освіти регіону та співробітникам інших підрозділів Інституту щодо проведення моніторингових досліджень та ЗНО;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань підготовки та проведення ЗНО;
 • надання консультативно-методичної допомоги учасникам освітнього процесу з питань оцінювання та моніторингу якості освіти, підготовки учнів до міжнародних та регіональних досліджень якості освіти та ЗНО;
 • організація підготовки та проведення в Запорізькій області вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття ступеня магістра;
 • здійснення організаційно-методичного супроводу проведення незалежного тестування фахових знань та умінь учителів у Запорізькій області під час сертифікації;
 • інформування широкого кола громадськості, педагогів, управлінців з актуальних проблем результативності та якості загальної середньої освіти, ЗНО.

Основні напрями діяльності центру

Організаційна діяльність:

 • здійснення організаційного супроводу міжнародних, загальнодержавних та регіональних моніторингових досліджень якості освіти, проведення заходів для педагогічних працівників з питань організації моніторингових досліджень у Запорізькій області;
 • організація та проведення пробного тестування й апробації тестових завдань; формування округів та мережі пунктів тестування спільно з місцевими органами управління у сфері освіти;
 • формування бази даних педагогічних працівників, які залучаються до проведення ЗНО, моніторингу якості освіти та до перевірки сертифікаційних робіт.

Науково-методична діяльність:

 • науково-методичний супровід упровадження моніторингових процедур у системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, післядипломної освіти в регіоні, проведення науково-методичних заходів з питань моніторингу якості освіти;
 • підготовку та участь (за напрямом діяльності) у наукових заходах всеукраїнського та регіонального рівнів;
 • озроблення рекомендацій, концепцій, положень.

Навчально-методична діяльність:

 • здійснення навчання педагогічних працівників та осіб, відповідальних за проведення моніторингових досліджень і ЗНО в районах (містах, ОТГ) на семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо;
 • проведення навчань (інструктажів) осіб, які залучаються до процедури незалежного тестування.

Аналітична діяльність:

 • збір, узагальнення та аналіз результатів моніторингових досліджень (статистичних даних, фактичної інформації про стан системи освіти) в Запорізькій області;
 • виявлення та відстеження тенденцій у розвитку освіти регіону, встановлення фактичних результатів освітньої діяльності;
 • відстеження змін (якісних та кількісних), які відбуваються в освіті під впливом різних чинників та їхнє оприлюднення.

Інформаційна діяльність полягає в поширенні інформаційних та інструктивних матеріалів щодо ЗНО й моніторингу якості освіти для педагогічної спільноти області, оприлюднення результатів моніторингових досліджень, висвітлення в регіональних ЗМІ, участь у прес-конференціях тощо.

Проблемна тема: «Освітній моніторинг як основа підвищення компетентностей керівників і педагогів»

Список публікацій центру

Телефон: (061) 222-04-94

e-mail: monitor@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт центру
Блог центру

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти

Співробітники центру:
Подмазін Сергій Іванович – завідувач Центру, д. філос. н., к. психол. н., доцент;
Сироватко Олена Миколаївна – методист, спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист;
Бистрицька Дарина Сергіївна – методист, спеціаліст І категорії;
Лисак Ганна Григорівна – методист, спеціаліст. 

Мета діяльності структурного підрозділу:

Організація, координація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області.

Основні завдання:

 • виконання завдань Програми розвитку освіти і науки Запорізької області на 2018-2022 роки в частині завдань на 2021 рік вектору розвитку;
 • оцінювання, прогнозування та участь у формуванні освітньої політики в регіоні;
 • навчально-методична, інформаційна, консультативна та експертна підтримка працівникам психологічної служби;
 • координація та організація науково-дослідних, дослідно-експериментальних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
 • організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
 • впровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби;
 • участь в організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби.

Напрями діяльності:

Організаційно-координувальна:

 • проєктування організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону;
 • організаційна підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти усіх типів;
 • координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області;
 • координація діяльності щодо запровадження технологій з організаційного, методичного та змістовного забезпечення діяльності працівників психологічної служби;
 • організаційний супровід та координація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.

Науково-дослідна:

 • участь в організації та проведенні всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях психологічної, соціально-психологічної й соціологічної проблематики в галузі освіти;
 • дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;
 • розробка шляхів та засобів підвищення кваліфікації та формування професійних компетентностей практичних психологів, соціальних педагогів;
 • проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
 • розробка інструментарію моніторингових досліджень на регіональному (обласному) рівні за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
 • проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Науково-методична:

 • методичний супровід діяльності практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти Запорізької області;
 • проведення науково-методичних і навчально-методичних семінарів, нарад, тренінгів тощо для уповноважених у сфері освіти ОТГ, консультантів з питань організації діяльності психологічної служби системи освіти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, спеціалістів органів управління освітою відділів (управлінь), які відповідають за психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти;
 • проведення на базі інституту науково-методичних семінарів, тренінгів, нарад з метою оптимального здійснення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області;
 • методична підтримка практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, закладів позашкільної освіти тощо;
 • інформаційна підтримка та консультування керівників установ та закладів освіти, консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо запровадження професійного стандарту за професією «Практичний психолог закладу освіти»;
 • ведення банків даних та створення єдиної інформаційної системи психологічної служби системи освіти області.

Експертна:

 • експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;
 • експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (ОТГ, місто) або декілька районів, ОТГ області;
 • рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників освітнього процесу, які поширюються на район (місто) або декілька районів області;
 • розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих установами, закладами освіти, організаціями, фізичними особами;
 • надання рецензій на методичні розробки, що пройшли апробацію, та представлення їх для схвалення на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
 • визначення відповідності державним вимогам психологічної діяльності в закладах освіти області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Список публікацій співробітників за 2016-2020

e-mail: cpso@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Блог центру

Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

Співробітники центру:
Волошина Тетяна Анатоліївна – завідувач ОРЦ;
Марко Наталія Володимирівна – методист.

Основні завдання:

 • здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у Запорізькій області;
 • методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у Запорізькій області;
 • проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі — комплексна оцінка) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах у Запорізькій області за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 • підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.

Список публікацій співробітників

e-mail: orc@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт центру

Обласний науково-методичний центр інформатизації освіти

Співробітники центру:
Здоровець Олексій Федорович – завідувач центру
Северина Любов Миколаївна – методист
Коваленко Тетяна Михайлівна – методист

Мета роботи:

Науково-методичний та інформаційний супровід інформатизації освіти Запорізької області, розробка і впровадження програмно-технічних засобів, методик та заходів, направлених на імплементацію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій до процесів освіти регіону, а також управління та науково-методичної діяльності Інституту.

Напрями діяльності:

 • Забезпечення науково-методичного та інформаційного супроводу інформатизації освіти регіону.
 • Забезпечення методичної підтримки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність навчальних закладів та відділів (управлінь) освіти Запорізької області, підрозділів Інституту.
 • Науково-методичний супровід використання технологій електронного (дистанційного) навчання в навчальних закладах Запорізької області.
 • Координація та участь у державних та регіональних освітніх проектах, програмах, експериментах в галузі ІКТ в Запорізькій області.
 • Участь у розбудові єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області.
 • Впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес Запорізької області.
 • Забезпечення методичної підтримки впровадження хмарних сервісів в освітній процес.
 • Розвиток інформаційно-ресурсної, науково-методичної та програмно-технічної бази Інституту.
 • Підтримка засобів дистанційного навчання інституту.

Список публікацій співробітників за 2020 рік

e-mail: onmcio@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт центру

Навчально-методичний центр

Співробітники центру:
Задорожкіна Яна Сергіївна – завідувач центру;
Горбенко Галина Миколаївна – методист;
Савіч Ірина Олександрівна – методист;
Шумейко Тетяна Володимирівна – методист.

Навчально-методичний центр (далі – НМЦ) є структурним підрозділом, що здійснює навчальну, науково-навчальну, організаційно-навчальну, навчально- методичну роботу з керівними та педагогічними кадрами Запорізької області.

Головна мета НМЦ – координація роботи керівних, педагогічних і науково- педагогічних кадрів області в реалізації актуальних завдань професійної діяльності, розвитку, вдосконалення та підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу.

Методичні рекомендації співробітників центру

Телефон: (061) 233-40-91

e-mail: nnc@zoippo.net.ua

Веб-ресурси:
Сайт центру

Організаційно-методичний центр

Співробітники центру:
Самарська Євгенія Олександрівна – завідувач центру, відповідальна за кадрове діловодство;
Вєрозубов Олександр Георгійович – методист;
Сур Лариса Миколаївна – методист.

Основні завдання організаційно-методичного центру:

 • методичне керівництво та контроль за додержанням працівниками Інституту вимог Інструкції з діловодства, Інструкції про порядок обліку, зберігання й використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації;
 • проведення семінарів для співробітників щодо ведення діловодства та впровадження електронного документообігу;
 • здійснення методичного супроводу щодо ведення кадрового діловодства;
 • забезпечення додержання єдиного порядку обліку, збереження, якості оформлення, опрацювання та використання документів, що створюються в результаті діяльності Інституту;
 • виконання розпорядчих документів вищих органів управління, керівництва Інституту;
 • ведення обліку особового складу Інституту;
 • підготовка наказів з основної діяльності Інституту, з кадрових питань, наказів про відпустки та наказів про відрядження працівників;
 • інформування завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів про нові положення, інструкції, накази з питань організаційно-методичного забезпечення діяльності Інституту.

Список публікацій співробітників за 2020 рік

Телефон: (061)222-25-84

e-mail: osvita@zoippo.net.ua

Our Visitor

005061
Users Today : 3
Users Yesterday : 27
Users Last 7 days : 187
Users Last 30 days : 1003
Total Users : 5061
Views Today : 5
Views Last 30 days : 1850
Total views : 10265
Перейти до вмісту