Історія кафедри

Історія кафедри

Історія кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті починається з 1985 року, коли в систему базових навчальних дисциплін середньої школи було введено новий предмет «Інформатика». Того ж року на базі кабінету технічних засобів навчання, який очолює Віктор Павлович Савостін, обладнується перший комп’ютерний клас з 15 комп’ютерів «YAMAHA». Першим методистом з інформатики інституту була Ольга Іллівна Бідзіля (1985– 1986 р.р.). У кабінеті ТЗН в різні роки працювали О.О. Піскун, С.В. Войнова та інші. Як окремий підрозділ інституту кабінет інформатики був створений у 1987 р., його завідувачем призначається Анатолій Олександрович Ялтуховський (1987–2001 рр.). У різні роки методистами з інформатики в інституті працювали Тетяна Леонідівна Сверж (1986–1987 рр.), Тимофій Тимофійович Трегуб (1987–1994 рр.), Людмила Антонівна Чернікова (1994–1998, 2001–2006 рр.). Матеріальна база кабінету інформатики змінювалась разом із технічним прогресом: у 1991 році було встановлено навчально-комп’ютерні класи (НКК) «Пошук-1», у 1993 р. – «Пошук-2», у 2001 р. – НКК на базі Celeron 667.

У 2006 році, з метою науково-методичного забезпечення інформатизації освітньої системи Запорізької області, на базі кабінету інформатики інституту був створений Регіональний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання (наказ Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації № 174 від 17.04.2006) у складі: керівник – Л.А. Чернікова, старші викладачі О.М. Федько, С.В. Васильченко, К.В. Телятник та наукові співробітники О.М. Керекеш й А.О. Рянічева.

Центр веде активну діяльність за різними напрямами інформатизації освітнього простору Запорізької області, отримуючи позитивні відгуки та схвалення результатів роботи.

2008 рік: почесний диплом дирекції освітніх програм корпорації Intel «Кращому навчальному центру України»; диплом лауреата конкурсу на V Всеукраїнській виставці-презентації «Освіта України. Інноваційні  технології  навчання» за інновації у впровадженні ІКТ в освітню практику;
2010 рік: подяка за організацію і проведення заходів, присвячених Дню безпечного  Інтернету  в 2010 році висловлена  дирекцією  ТОВ «Майкрософт Україна» від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті; диплом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти за результатами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади  – 2010».
2011 рік: диплом за значні успіхи у впровадженні інноваційних освітніх програм Intel та вагомий внесок у формуванні ІКТ-компетентності педагогів та учнів від представництва Intel в Україні; диплом лауреата конкурсу та золота медаль в номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти», який проходив у рамках Національної виставки «Іноватика в сучасній освіті»; диплом за участь у конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу «Веб-сайт – обличчя успіху», який проходив в рамках XІV Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2011»;
2012 рік: диплом переможця конкурсу «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні» в рамках Ювілейної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2012», за створення обласного освітнього ресурсу «ЗапоВікі».
2013 рік: диплом від компанії «ВОЛЯ» за вагомий вклад в реалізацію проекту «Безпечний Інтернет для дітей»; подяка дирекції ТОВ «Майкрософт Україна» за сприяння  в організації та проведенні ІХ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор»; диплом від представництва Intel в Україні за послідовність та стабільність у впровадженні ІКТ в освіті.
 
У 2012 році керівником центру Черніковою Людмилою Антонівною захищена дисертація кандидата педагогічних наук «Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти.
Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті була створена 1 лютого 2013 року за рішенням Вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол № 1 від 31.01.2013) шляхом реорганізації обласного науково-методичного центру інформатики та інформаційних технологій в освіті. У складі: завідувач кафедрою — Чернікова Л.А., к.п.н.; професор – Савін В.В., д.ф.-м.н; доцент — Іванов С.А., к.т.н.; старші викладачі — Васильченко С.В., Сокол І.М., Телятник К.В.; методист — Іванісова С.І.
 
Актуальність роботи кафедри зумовлена пріоритетними напрямками державної політики в освітній галузі, які визначені у таких документах: Законах України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та «Про Національну програму інформатизації», Указах Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Державній цільовій програмі «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» та ін.
 
Розвиток глобального процесу інформатизації суспільства веде до формування не тільки нового інформаційного середовища проживання людей, але й нового, інформаційного укладу їхнього життя і професійної діяльності. Це означає, що і система освіти повинна вирішувати принципово нову глобальну проблему, пов’язану з підготовкою учнів до життя і діяльності в умовах інформаційного світу. Принципово нових підходів потребують і проблема інформатизації самої освіти не тільки як стратегічно важливий напрям розвитку власне системи, але і як фундаментальна наукова проблема. Це ставить нові завдання і перед системою підвищення кваліфікації вчителів, тому що саме від рівня розвитку ІТ-компетентності педагогів залежить успішність процесу інформатизації. Це зумовлює необхідність створення ефективної, динамічної, гнучкої системи підвищення кваліфікації вчителів у галузі інформаційних технологій.
 
З 2014 року на основі ліцензії МОН України (серія АЕ №527288 від 02.10.2014р.) кафедрою започаткована перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта кафедра розпочала підготовку, кваліфікація «Вчитель інформатики». В установленому порядку були розроблені та затверджені нормативні документи: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики якості вищої освіти та навчальний план спеціальності; створено методичне забезпечення навчального процесу перепідготовки фахівців. На сайті дистанційного навчання кафедри для підтримки навчальних дисциплін були розміщені методичні матеріали для самостійного вивчення окремих тем, конспекти лекцій з дисциплін інші навчально-методичні матеріали. 25 серпня 2015 року 19 вчителів інформатики м. Запоріжжя отримали дипломи спеціалістів.
 
З 2015 по 2018 роки перепідготовка фахівців здійснювалась за спеціальністю 014.10 «Середня освіта (інформатика)» кваліфікація «Вчитель інформатики» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), ліцензія – серія АЕ №636133 від 15.04.2015 р. За цей період 71 вчитель інформатики Запорізького регіону отримали диплом спеціаліста.
 
У 2016 році старшим викладачем кафедри Сокол Іриною Миколаївною захищена дисертація кандидата педагогічних наук «Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти.
 
У квітні місяці 2017 року кафедру очолив доцент кафедри, кандидат фіз.-мат. наук Швець Юлій Олександрович.
З 1 квітня 2020 року кафедра перейменована на кафедру інформатичної та технологічної освіти, до основної категорії педагогічних працівників приєднались вчителі трудового навчання та курсу «Технології».

Історія кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті починається з 1985 року, коли в систему базових навчальних дисциплін середньої школи було введено новий предмет «Інформатика». Того ж року на базі кабінету технічних засобів навчання, який очолює Віктор Павлович Савостін, обладнується перший комп’ютерний клас з 15 комп’ютерів «YAMAHA». Першим методистом з інформатики інституту була Ольга Іллівна Бідзіля (1985– 1986 р.р.). У кабінеті ТЗН в різні роки працювали О.О. Піскун, С.В. Войнова та інші. Як окремий підрозділ інституту кабінет інформатики був створений у 1987 р., його завідувачем призначається Анатолій Олександрович Ялтуховський (1987–2001 рр.). У різні роки методистами з інформатики в інституті працювали Тетяна Леонідівна Сверж (1986–1987 рр.), Тимофій Тимофійович Трегуб (1987–1994 рр.), Людмила Антонівна Чернікова (1994–1998, 2001–2006 рр.). Матеріальна база кабінету інформатики змінювалась разом із технічним прогресом: у 1991 році було встановлено навчально-комп’ютерні класи (НКК) «Пошук-1», у 1993 р. – «Пошук-2», у 2001 р. – НКК на базі Celeron 667.

1985 рік

2006 рік

У 2006 році, з метою науково-методичного забезпечення інформатизації освітньої системи Запорізької області, на базі кабінету інформатики інституту був створений Регіональний науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання (наказ Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації № 174 від 17.04.2006) у складі: керівник – Л.А. Чернікова, старші викладачі О.М. Федько, С.В. Васильченко, К.В. Телятник та наукові співробітники О.М. Керекеш й А.О. Рянічева.

Центр веде активну діяльність за різними напрямами інформатизації освітнього простору Запорізької області, отримуючи позитивні відгуки та схвалення результатів роботи.

2008 рік: почесний диплом дирекції освітніх програм корпорації Intel «Кращому навчальному центру України»; диплом лауреата конкурсу на V Всеукраїнській виставці-презентації «Освіта України. Інноваційні  технології  навчання» за інновації у впровадженні ІКТ в освітню практику;
2010 рік: подяка за організацію і проведення заходів, присвячених Дню безпечного  Інтернету  в 2010 році висловлена  дирекцією  ТОВ «Майкрософт Україна» від імені Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті; диплом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти за результатами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади  – 2010».
2011 рік: диплом за значні успіхи у впровадженні інноваційних освітніх програм Intel та вагомий внесок у формуванні ІКТ-компетентності педагогів та учнів від представництва Intel в Україні; диплом лауреата конкурсу та золота медаль в номінації «Інформаційно-комунікаційні технології в навчальній, науково-методичній діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти», який проходив у рамках Національної виставки «Іноватика в сучасній освіті»; диплом за участь у конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу «Веб-сайт – обличчя успіху», який проходив в рамках XІV Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2011»;
2012 рік: диплом переможця конкурсу «Інновації в навчальних закладах, які сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні» в рамках Ювілейної виставки «Сучасна освіта в Україні – 2012», за створення обласного освітнього ресурсу «ЗапоВікі».
2013 рік: диплом від компанії «ВОЛЯ» за вагомий вклад в реалізацію проекту «Безпечний Інтернет для дітей»; подяка дирекції ТОВ «Майкрософт Україна» за сприяння  в організації та проведенні ІХ Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор»; диплом від представництва Intel в Україні за послідовність та стабільність у впровадженні ІКТ в освіті.
 
У 2012 році керівником центру Черніковою Людмилою Антонівною захищена дисертація кандидата педагогічних наук «Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти» за спеціальністю 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти.
Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті була створена 1 лютого 2013 року за рішенням Вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол № 1 від 31.01.2013) шляхом реорганізації обласного науково-методичного центру інформатики та інформаційних технологій в освіті. У складі: завідувач кафедрою — Чернікова Л.А., к.п.н.; професор – Савін В.В., д.ф.-м.н; доцент — Іванов С.А., к.т.н.; старші викладачі — Васильченко С.В., Сокол І.М., Телятник К.В.; методист — Іванісова С.І.
 
Актуальність роботи кафедри зумовлена пріоритетними напрямками державної політики в освітній галузі, які визначені у таких документах: Законах України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та «Про Національну програму інформатизації», Указах Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Державній цільовій програмі «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» та ін.
 
Розвиток глобального процесу інформатизації суспільства веде до формування не тільки нового інформаційного середовища проживання людей, але й нового, інформаційного укладу їхнього життя і професійної діяльності. Це означає, що і система освіти повинна вирішувати принципово нову глобальну проблему, пов’язану з підготовкою учнів до життя і діяльності в умовах інформаційного світу. Принципово нових підходів потребують і проблема інформатизації самої освіти не тільки як стратегічно важливий напрям розвитку власне системи, але і як фундаментальна наукова проблема. Це ставить нові завдання і перед системою підвищення кваліфікації вчителів, тому що саме від рівня розвитку ІТ-компетентності педагогів залежить успішність процесу інформатизації. Це зумовлює необхідність створення ефективної, динамічної, гнучкої системи підвищення кваліфікації вчителів у галузі інформаційних технологій.
 
З 2014 року на основі ліцензії МОН України (серія АЕ №527288 від 02.10.2014р.) кафедрою започаткована перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.01010301 Технологічна освіта галузі знань 0101 Педагогічна освіта кафедра розпочала підготовку, кваліфікація «Вчитель інформатики». В установленому порядку були розроблені та затверджені нормативні документи: освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, засоби діагностики якості вищої освіти та навчальний план спеціальності; створено методичне забезпечення навчального процесу перепідготовки фахівців. На сайті дистанційного навчання кафедри для підтримки навчальних дисциплін були розміщені методичні матеріали для самостійного вивчення окремих тем, конспекти лекцій з дисциплін інші навчально-методичні матеріали. 25 серпня 2015 року 19 вчителів інформатики м. Запоріжжя отримали дипломи спеціалістів.
 
З 2015 по 2018 роки перепідготовка фахівців здійснювалась за спеціальністю 014.10 «Середня освіта (інформатика)» кваліфікація «Вчитель інформатики» (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), ліцензія – серія АЕ №636133 від 15.04.2015 р. За цей період 71 вчитель інформатики Запорізького регіону отримали диплом спеціаліста.
 
У 2016 році старшим викладачем кафедри Сокол Іриною Миколаївною захищена дисертація кандидата педагогічних наук «Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти» за спеціальністю 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти.
 
У квітні місяці 2017 року кафедру очолив доцент кафедри, кандидат фіз.-мат. наук Швець Юлій Олександрович.

2013 рік

2020 рік

З 1 квітня 2020 року кафедра перейменована на кафедру інформатичної та технологічної освіти, до основної категорії педагогічних працівників приєднались вчителі трудового навчання та курсу «Технології».

Склад кафедри

2020 рік

2014-2016 рік

2013 рік

Чернікова Л.А., завідувач кафедри, доцент, к.п.н.; Швець Ю.О., доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Васильченко С.В., старший викладач; Телятник К.В., старший викладач; Сокол І.М., старший викладач;  Іванісова С.І., методист.

Чернікова Л.А., завідувач кафедри, доцент, к.п.н.; Швець Ю.О., доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., старший викладач, к.п.н.; Телятник К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач; Задорожкіна Я.С., старший викладач; Нікулочкіна О.В., доцент (за сумісництвом); Іванісова С.І., методист.

Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., старший викладач, к.п.н.; Телятник К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач. За сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.; Задорожкіна Я.С., старший викладач; Іванісова С.І., старший викладач.

Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач; Корнієнко В., лаборант. За сумісництвом: Задорожкіна Я.С., старший викладач; Іванісова С.І., старший викладач; Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.; Давидовський М.В., старший викладач.

ІІ півріччя: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Давидовський В.М., старший викладач; Здоровець О.О., лаборант;  Чернікова Л.А., доцент, к.п.н. (за сумісництвом). 

І півріччя: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Собакар О.О., старший викладач; Здоровець О.О., лаборант. За сумісництвом: Іванісова С.І., старший викладач; Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.

Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Лукачевич А.Ф., старший викладач; Здоровець О.О., лаборант.
за сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н., Тараненко В., старший викладач.

ІІ півріччя: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.;  Стадниченко К.В., старший викладач; Лукачевич А.Ф., старший викладач; Давидовський М.В. старший викладач, Здоровець О.О., лаборант.

За сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н., Тараненко В.В., старший викладач.

І півріччя: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.; Сокол І.М., доцент, к.п.н.; Стадниченко К.В., старший викладач; Лукачевич А.Ф., старший викладач; Здоровець О.О., лаборант.

За сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н., Тараненко В.В., старший викладач.

І півріччя: Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.; Іванов С.А., доцент, к.т.н.;  Стадниченко К.В., старший викладач; Лукачевич А.Ф., старший викладач; Давидовський М.В. старший викладач, Здоровець О.О., лаборант.

За сумісництвом: Чернікова Л.А., доцент, к.п.н., Здоровець О.Ф., старший викладач, Коваленко Т.М., старший викладач, Тараненко В.В., старший викладач.